Evenimentul ZileiActualitateComunicat de presă MAI cu privire la situația la nivel național în urma inundațiilor

Comunicat de presă MAI cu privire la situația la nivel național în urma inundațiilor

Comunicat de presă MAI cu privire la situația la nivel național în urma inundațiilor
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afecerilor Interne, comisar de poliție Monca Dajbog a susținut sâmbătă, 4 mai, la sediul MAI, o declarație de presă cu privire la situația actuală la nivel național provocată de fenomenele hidro-meteorologice periculoase înregistrate în ultimele 24 de ore, precum și referitor la misiunile structurilor MAI în contextul alergerilor locale.

 În urma evaluărilor privind efectele fenomenelor meteorologice din ultimele 24 de ore se poate aprecia că situa?ia revine la normal. Nu mai sunt în vigoare aten?ionări meteorologice, dar rămân valabile avertizări hidrologice dintre care Cod Ro?u de inunda?ii până astăzi la ora 14.00, pe cursuri de ape din 9 jude?e din Moldova ?i centrul ?ării.

În ultimele 24 de ore, nu au mai fost înregistrate situa?ii dramatice sau de risc deosebit pentru popula?ie fiind însă evacuate preventiv 113 persoane din patru jude?e. La această oră sunt în continuare evacuate doar 34, restul întorcându-se la casele lor.

În ultimele 24 de ore, au fost desfă?urate interven?ii cauzate de situa?ii de urgen?ă în 155 de localită?i. Men?ionez, că nu avem localită?i izolate.

Referitor la situa?ia drumurilor, la această oră, rămân închise DN 2 pe o por?iune de 3 km din jude?ul Vrancea ?i DN 13 C, la ie?irea din localitatea Vânători, din jude?ul Mure?. De asemenea, circula?ia pe linia ferată dintre Adjud ?i Domne?ti, din Jude?ul Vrancea, a fost deschisă pe un singur fir.

În condi?iile reducerii ariei de manifestare a fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, în această noapte, în sprijinul popula?iei au ac?ionat peste 2.000 de pompieri, jandarmi ?i poli?i?ti.

În cursul zilei de ieri, din dispozi?ia ministrului Petre Tobă, sute de pompieri au fost disloca?i în jude?ele aflate încă sub avertizare de inunda?ii, iar 37 de motopompe de mare capacitate din jude?ele unde nu au existat probleme din punct de vedere meteorologic s-au trimis în zonele de risc.

Pe măsură ce situa?ia se stabilizează, aceste for?e suplimentare vor reveni la unită?ile lor.

De asemenea, la nivelul MAI ofi?eri cu func?ie de conducere din cadrul tuturor structurilor operative au fost prezen?i în noaptea trecută în Centrul Na?ional de Conducere Integrată pentru a putea dispune măsuri de alarmare ?i mobilizare a unor resurse suplimentare de interven?ie, dacă situa?ia ar fi impus-o.

Misiunile structurilor MAI în contextul alegerilor locale

În această diminea?ă la ora 7.00, s-a încheiat campania electorală pentru alegerea autorită?ilor administra?iei publice locale ?i vreau să vă reamintesc că de la acest moment este interzisă continuarea propagandei electorale.

La nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Interne a fost realizată o evaluare finală a campaniei electorale din punct de vedere al asigurării ordinii publice, inclusiv cu datele din ultima zi de campanie, situa?ia fiind următoarea:

S-au asigurat măsurile de ordine pentru desfă?urarea a 1.367 de manifestări publice cu caracter electoral, organizate în 823 de unită?i administrativ teritoriale din întreaga ?ară, fără a fi înregistrate evenimente grave.

Cu excep?ia a 9 manifestări, la aceste activită?i s-a înregistrat o participare de sub 1.000 de persoane.

Din totalul de 1.421 de sesizări adresate MAI în legătură cu procesul electoral, 17,6% au fost transmise pentru competentă solu?ionare către Autoritatea Electorală Permanentă ?i Birourile Electorale Jude?ene.

Din cele 1.171 de evenimente sesizate privind posibile fapte din competen?a MAI, 21,6% nu se confirmă, iar 41,2% — cele mai multe — au vizat nerespectarea prevederilor legale privind afi?ajul electoral.

75% dintre evenimente au fost sesizate în mediul rural.

Au fost constatate 512 fapte contraven?ionale pentru care au fost aplicate 306 sanc?iuni (182 amenzi, în valoare de peste 124.000 lei și 124 avertismente scrise).

Au fost sesizate 325 posibile infrac?iuni, pentru care sunt cercetate 185 de persoane.

Dintre posibilele infrac?iuni, 218 sunt fapte de 'corupere a alegătorilor', dintre care 168 cu Autor Cunoscut.

Pentru infrac?iunea de corupere a alegătorilor sunt cercetate în total 143 de persoane, fa?ă de 4 fiind dispuse măsuri preventive.

Dacă ne raportăm la campania electorală aferentă alegerilor locale din anul 2012, când au fost sesizate 2.707 situa?ii privind încălcări ale legii, în campania încheiată în această diminea?ă, numărul de sesizări a scăzut cu mai mult de jumătate.

Concluzia acestei evaluări finale este că, pe parcursul campaniei electorale, a fost men?inut un climat adecvat de siguran?ă publică ?i campania s-a desfă?urat normal fără incidente deosebite.

A?a cum s-a dispus ?i în videoconferin?a condusă ieri de ministrul afacerilor interne, Petre Tobă, aceea?i echidistan?ă în aplicarea legii va fi men?inută ?i astăzi ?i mâine, în ziua alegerilor.

Astăzi, efectivele MAI vor asigura măsurile specifice de protec?ie pe timpul transportului către sec?iile de votare a buletinelor de vot, ?tampilelor cu men?iunea VOTAT, timbrelor autocolante ?i a celorlalte materiale electorale.

În această după-amiază, la ora 18.00, președin?ii birourilor electorale ale secțiilor de votare, împreună cu ceilal?i membri, trebuie să fie prezen?i la sediile secțiilor de vot pentru a lua măsurile necesare pentru organizarea operațiunilor de votare.

De asemenea, președintele sec?iei de votare dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot ?i ia măsuri de îndepărtare a materialelor de propagandă electorală de orice tip din interiorul și de pe clădirea în care se află secția de votare.

Pe parcursul nop?ii, efectivele Ministerului Afacerilor Interne vor asigura măsurile de ordine publică la toate cele 18.616 sec?ii de votare, urmând ca, mâine diminea?ă, aceste loca?ii să fie predate pre?edin?ilor birourilor electorale, cu sigiliile intacte.

Mâine, la ora 6.00 președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri, verifică urnele, cabinele de vot, existența listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor necesare votării, după care închide și sigilează urnele prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare.

Președintele biroului electoral al secției de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiții, responsabilitatea sa întinzându-se și în afara localului secției de votare, până la o distanță de 500 de metri.

Vreau să subliniez rolul deosebit de important al pre?edin?ilor sec?iilor de votare în cazul semnalărilor sistemului de monitorizare a prezen?ei la vot ?i de prevenire a votului ilegal, în special în situa?iile de posibil vot multiplu.

În cazul acestor semnalări ale sistemului, în conformitate cu Deciziile BEC, pre?edin?ii au obliga?ia de a sesiza angaja?ii MAI care asigură paza sec?iilor de votare.

Poli?ia va răspunde la toate aceste sesizări ?i va declan?a investiga?ii în fiecare caz în parte.

Doamnelor ?i domnilor,

A?a cum ?ti?i, ministrul afacerilor interne, Petre Tobă, a condus ieri ultima ?edin?ă a Comisiei Tehnice Centrale pentru coordonarea activită?ilor de organizare a alegerilor locale în cadrul căreia s-a analizat stadiul îndeplinirii sarcinilor prevăzute în calendarul ac?iunilor de pregătire a scrutinului din 5 iunie ?i au fost dispuse ultimele măsuri organizatorice pentru buna desfă?urare a alegerilor, toate aceste activită?i fiind în termen.

Ministrul Petre Tobă a cerut structurilor MAI maximă fermitate în aplicarea legii ?i operativitate în interven?ia la solicitările cetă?enilor astfel încât votarea să se desfă?oare în condi?ii de siguran?ă ?i legalitate.

Pentru buna derulare a alegerilor vor fi angrena?i 65.815 angaja?i MAI, astfel:

Pentru protec?ia sec?iilor de vot au fost mobiliza?i 23.453 de angaja?i ai MAI, iar 30.067 de poli?i?ti ?i jandarmi pentru men?inerea ordinii publice atât în proximitatea sec?iilor de votare, cât ?i pe raza localită?ilor;

Pentru interven?ia la evenimente au fost constituite echipe operative alcătuite din 4.682 de speciali?ti;

În rezervă sunt pregăti?i să intervină 7.613 lucrători.

Reamintesc faptul că, în ziua votului, efectivele MAI vor fi la datorie pentru a gestiona situa?iile care ar putea perturba ordinea ?i lini?tea publică ?i pentru a verifica semnalările privind producerea unor posibile incidente electorale care sunt în competen?a de cercetare a structurilor noastre.

Vă mul?umesc! '

DIRECȚIA INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE


Accesează: