Evenimentul Zilei > Actualitate > Codul SECRET din BIBLIE. Ce se afl? în spatele cuvintelor din Cartea Sfânt? | VIDEO
Codul SECRET din BIBLIE. Ce se afl? în spatele cuvintelor din Cartea Sfânt? | VIDEO

Codul SECRET din BIBLIE. Ce se afl? în spatele cuvintelor din Cartea Sfânt? | VIDEO

Cea mai vândut? carte, cea mai citat?, cea mai publicat?, cea mai tradus?, cea mai influent? carte din istoria omenirii: Biblia. Despre care unii oameni de ?tiin?? cred c? ascunde un cod secret care odat? descoperit ne-ar permite s? afl?m adev?rul atât despre trecutul cât ?i viitorul nostru.

Primul om de ?tiin?? preocupat de acest cod biblic a fost Newton, care ?i-a dedicat întreaga via?? descoperirii lui. Newton nu a reu?it citirea codul biblic din cauza tehnologiei rudimentare de care dispunea. J.M. Keynes, biograful lui Newton, sus?ine c? acest cod a fost o obsesie pentru marele savant, iar când Keynes a v?zut documentele lui Newton a avut un ?oc: cea mai mare parte a lucr?rilor lui Newton nu se refereau, a?a cum se a?tepta el, la matematic? sau la astronomie, ci la teologie ezoteric?!
Acele scrieri dezv?luiau faptul c? marele fizician era încredin?at c? în Biblie era ascuns? o profe?ie a istoriei omenirii. Newton avea certitudinea c? Biblia, pe de o parte ?i, pe de alt? parte, chiar întregul Univers, sunt fiecare o complex? criptogram? alc?tuit? de Dumnezeu, pe care el dorea s? o descifreze.

 • RASA MISTERIOAS? care va salva omenirea de la APOCALIPS?. CIVILIZA?IA lor a fost tot timpul pe TERRA, într-un loc UIMITOR

Cuvinte ?i fraze ascunse
Cel care sus?ine c? a reu?it este dr. Elyahu Rips, un matematician de origine israelian?, expert în Teoria grupurilor pe care este fundamentat? fizica cuantic?. Odat? descoperit? ”urma” acestui cod, oamenii de ?tiin?? din cele mai prestigioase universit??i din lume, au confirmat veridicitatea teoriei lui Rips.
În esen?? codul în sine nu a fost f?cut public niciodat? pentru c? exist? foarte multe interese obscure care nu doresc ca publicul larg s?-?i schimbe percep?ia asupra religiei ?i cu atât mai pu?in s? afle adev?rul despre originile omului. ”V? imagina?i ce s-ar putea întâmpla dac? omenirea ar r?mâne f?r? religie sau f?r? ideea de Dumnezeu? Dar dac? viitorul nostru ar fi precum o carte deschis??”, a declarat Rips.

 • DESCOPERIRE ÎN ADÂNCURI! Potopul lui NOE a avut loc în MAREA NEAGR?. Dovezile ?TIIN?IFICE

În urma studiilor efectuate, asasinatele unor personaje celebre precum John F. Kennedy, Anwar Sadat, sau chiar Yitzhak Rabin, ar fi de fapt anun?ate în Biblie. De asemenea, to?i marii conduc?tori ai lumii din timpul celui de-al Doilea R?zboi Mondial – Roosvelt, Churchill, Stalin, Hitler – ar fi men?iona?i în cod. Pentru a se ajunge la identificarea codului, Rips a folosit un calculator performant.
Rips a eliminat toate spa?iile dintre cuvinte ?i a transformat apoi întreaga Biblie, varianta original?, într-un ?ir continuu de litere, cuprinzând 304.805 caractere. Informa?iile rezultate sunt ob?inute prin selectarea fiec?rei a N-a liter?, unde N are o valoare precis? ?i în mod corespunz?tor aleas? – spre exemplu: 4, 5, 12, 18 etc. Cu ajutorul unui calculator sunt c?utate în aceast? matrice, ce este format? de textul biblic adus în forma descris?, cuvinte ?i fraze ascunse.

 • Povestea celei mai uimitoare PREZIC?TOARE din lume. Previziunea pe care a f?cut-o despre ROMÂNIA | VIDEO

Data ?i locul
Pentru aceasta, se începe de la prima liter? a Bibliei ?i se caut?, pentru fiecare secven?? de intervale posibil?, cuvintele pe care noi le solicit?m, care sunt descifrate cu intervale de una, dou?, trei litere ?.a.m.d., pân? la câteva mii. Apoi se repet? aceea?i opera?ie de c?utare începând de la cea de a doua liter? ?i se continu? astfel pân? la ultima liter? a Bibliei. Dup? ce g?se?te mai întâi cuvântul cheie, calculatorul începe s? caute informa?ii asociate aflate cât mai aproape de acesta.
Pentru a reu?i, Rips a fost ajutat de fizicianul israelian Doron Witzum, care a completat modelul matematic. În rezumatul de pe pagina de deschidere a referatului asupra experimentului lor ini?ial, intitulat Secven?e de litere aflate la distan?e echidistante în Genez? se men?iona: „Analiza indic? faptul c? în textul «Genezei» sunt intercalate informa?ii care sunt ascunse sub forma unor secven?e de litere aflate la intervale egale.

 • Un MARE MISTER. Unde se afl? ATLANTIDA, t?râmul care poate salva omenirea de la SFÂR?ITUL LUMII | VIDEO

Rezultatul este semnificativ în propor?ie de 99,998%”. Rips ?i Wiztum au trimis articolul lor uneia dintre cele mai importante reviste americane de matematic?, Statistical Science. Mai mul?i matematicieni care lucrau pentru acea revist? au verificat demonstra?ia matematic? care sus?ine existen?a codului.
Teoria codului Bibliei a trecut multe probe ?i teste, fiind în final acceptat? de revista Statistical Science. Dup? cum au notat publica?iile ?tiin?ifice, Rips a reu?it s? îndeplineasc? visul lui Newton cu ajutorul informaticii. În cazul pre?edintelui egiptean Anwar Sadat (între anii 1970-1981), numele ?i prenumele criminalului, data ?i locul atentatului, ca ?i modul de execu?ie se pare c? sunt indicate.
Un tragic eveniment
Aceast? teoria fascinant? legat? de codul biblic a devenit mai cunoscut? prin intermediul mass-mediei ?i apoi a fost luat? mai în serios abia dup? un tragic eveniment …La 1 septembrie 1994, ziaristul american Michael Drosnin se ducea la Ierusalim pentru a-i înmâna lui Yitzhak Rabin urm?toarea scrisoare: „Un matematician israelian a descoperit în Biblie un cod secret care pare s? dezv?luie am?nunte ale unor evenimente care au avut ?i au loc la sute ?i mii de ani dup? ce a fost scris? Biblia. Motivul pentru care v? aduc la cuno?tin?? acest fapt este acela c? singura dat? când numele dumneavoastr? complet, Ytzhak Rabin, apare în Biblie, el este intersectat de expresia -criminal va asasina.

 • TEORIE STUPEFIANT?: S-a jertfit IISUS ?i pentru klingonieni? Întrebarea pentru care PENTAGONUL a pl?tit 100.000 dolari!

Faptul nu ar trebui tratat cu indiferen??, deoarece atât asasinarea lui Anwar Sadat, cât ?i atentatele c?rora le-au c?zut victime John ?i Robert Kennedy sunt, de asemenea, codificate în Biblie…Cred c? sunte?i într un real pericol, dar acest pericol poate fi evitat”. La 4 noiembrie 1995 Rabin a fost împu?cat în spate de c?tre un om care se credea investit cu o misiune divin?…
Detalii uimitoare
Michael Drosnin declara la un moment dat urm?toarele: „În mod cât se poate de limpede, codul Bibliei nu este la fel ca profe?iile lui Nostradamus, nu este ceva de genul: O stea se va ar?ta pe cer de la R?s?rit ?i un mare rege va c?dea- cuvinte ambigue, care pot fi interpretate ulterior, astfel încât s? corespund? oric?rui eveniment care se petrece în realitate.
Nu, aici este vorba de detalii uimitoare care sunt la fel de precise ca acelea din ?tirile ce sunt transmise de CNN, toate acestea fiind, în mod evident, descoperite înainte ca evenimentul respectiv s? se produc?”. Existen?a codului a fost confirmat? de matematicieni de la Universit??ile americane Harvard, Yale ?i Universitatea Ebraic?. ”?tiin?a tradi?ional? este neputincioas? în fa?a acestui fenomen pe care nu îl poate nici explica, nici contesta pe baze concrete”, au spus unii cercet?tori .

 • SCENARIU INCREDIBIL: Începe purificarea Terrei pentru 21 DECEMBRIE 2012? MESAJUL crucii de la Hendaye| VIDEO

Un criptograf veteran de la National Security Agency SUA, Harold Gans, era sigur c? putea dovedi falsitatea demonstra?iei care a fost realizat? de Rips pentru codul biblic. Gans a realizat propriul s?u program de calculator ?i a ref?cut c?ut?rile f?cute de Rips în codul biblic, în leg?tur? cu personalit??ile care ap?reau ca fiind codificate în Biblie.
Imposibil de ?tiut
Spre marea uimire a lui Gans, informa?iile existau: datele la care se n?scuser? ?i muriser? acele personalit??i erau toate codificate în Biblie împreun? cu numele lor. Lui Gans nu i-a venit s? cread?, dar tot mai era convins c? nu exist? niciun cod în Biblie. Printre ”lementele” despre care se presupune c? ar fi codificate în Biblie, se num?r? ?i…aselenizarea primei nave p?mântene.
Conform lui Rips, „om pe Lun?” apare în cod împreun? cu „nav? spa?ial?” ?i „Apollo 11”, pân? ?i data la care Neil Armstrong a f?cut primul pas pe Lun? – 20 iulie 1969, s-ar reg?si în Biblie, plus cuvintele lui Armstrong: „Un pas mic pentru om, un salt uria? pentru omenire”! Înc? odat? foarte multe voci au subliniat faptul c? toate acestea sunt fabula?ii.

 • CELE MAI ASCUNSE TAINE ale Bisericii. De ce nu au voie femeile în cel mai p?zit loc din Casa Domnului

Rips a declarat c? „este vorba de o minte misterioas? care dep??e?te cu mult orice imagina?ie a noastr?. Informa?ia ce este inclus? în cod este probabil infinit?”. Potrivit codului, sfâr?itul omenirii ar avea loc în 2012….Dar, dup? cum spun speciali?tii care au comentat ?i comenteaz? pe marginea acestui subiect, este imposibil de ?tiut acest lucru…
CITI?I ?I TOP 3 RECOMAND?RI EVZ.RO:

 • EXCLUSIV. Cine sunt hackerii care au atacat Google.ro. Serverul era în Olanda
 • Primele cuvinte ale victimei ciuruite în Vitan: "A zis c? am ie?it în fa?a ma?inii ?i nenorocitul m-a împu?cat!"
 • Povestea feti?ei de 9 ani care deschide defilarea de 1 Decembrie

<iframe width="630" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/R3yEKiKRAsE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: