Editura Evenimentul si Capital

Un geniu de la NASA despre APOCALIPS?. Cât timp mai avem pân? vine Sfâr?itul Lumii? “Cât s? fac câ?iva copii. ?i ei s? fac? copii. Cam atât!"

apoca
Autor: | | 40 Comentarii | 21505 Vizualizari

Marele Mircea Eliade spunea undeva c? istoria spiritualit??ii umane cuprinde trei stadii, care nu sunt neap?rat succesive sau ordonate în timp: magia, religia ?i ?tiin?a.

Atâta timp cât magia a fost modul principal al spiritualit??ii umane nu s-a pus problema unui Sfâr?it al Lumii. Pentru c? omul chema puterile ascunse s? fie în slujba lui. Pretinsa superioritatea uman? excludea un sfâr?it al timpului, de care nimeni nu avea nevoie dac? se putea porunci lumii inefabilului. În Europa, s?n?toasa ?i mercantila religie a Marilor Zei ?i a Primilor Str?mo?i prin varianta transmis? noua a mitologiei greco-romane nu avea nevoie de un Sfâr?it al Lumii. Sigur, mereu lumea este în primejdie, Titanii se pot r?scula, Atlantida se mai poate scufunda de nenum?rate ori, Hades poate zgudui la nesfîr?it pamântul, apele gonite de Neptun pot acoperi uscatul, ba chiar Atlas poate s? lase povara boltei cere?ti pe umerii unui neispr?vit de erou (Herakle, Hercule) dar pân? la urm? totul se rezolv? cu bine, pentru c? puternicul Zeus, st?pânul zeilor ?i al oamenilor, veghez? din Olimp ?i intervine, întotdeauna la timp.

 • 21 decembrie se aproprie! ADEV?RUL DESPRE SFÂR?ITUL LUMII! Interviu cu un cercet?tor în Fizic? Nuclear?
Religie optimist? ?i viguroas? pe m?sura anticilor greci, c?rora le dator?m civiliza?ia actual? european?. O not? discordat? o f?ceau galii, de care toat? lumea antic? râdea pentru c? se temeu c? o s? le cad? cerul în cap (azi, mâine, nu se ?tie exact) ?i nordicii cei înghe?a?i dar teribili în r?zboaie, care credeu c? exist? un Amurg al Zeilor ?i deci un Sfâr?it al Lumii. Nimeni nu-i lua pe nordici în serios, pentru c? de pe atunci se ?tia c? se cam întrec cu b?utura. Religia a adus noutatea unui Sfâr?it al LumiiApari?ia religiilor monoteiste a adus noutatea unui Sfâr?it al Lumii ca pedeaps? suprem? pentru neascultare ?i nesupunere. În antichitate, statele centralizate, unele foarte puternic centralizate, gen Imperiul Roman, sau Imperiul Persan, au n?scut obliga?ia unei religii care s? oglindeasc? în lumea spiritual? permis? supunera necondi?ionat? fa?? de un singur zeu, deci, religia nu f?cea altceva decât s? repete ?i s? înt?reasc? rela?iile de subordonare stabilite în cotidian fa?? de împ?rat sau rege.
 • Calendarul maya?: Apocalipsa în 2012
Se pare c? cea mai veche men?iune documentar? despre sfîr?itul lumii este de acum circa cinci mii de ani. Isaac Asimov arat? în cartea sa “Book of Facts" din 1979, c? pe o t?bli?? de lut asirian? st?tea scris : “P?mântul decade în zilele noastre. Sunt semne c? ne apropiem repede de sfâr?itul lumii. Mita ?i corup?ia sunt un fapt obi?nuit".În 634 ?i 389 î.Hr. romanii au a?teptat cu inima cât un purice s? se împlineasc? profe?ia cea cu Romulus ?i cu cei 12 vulturi, care punea cap?t Romei. Bineân?eles, nu s-a întîmplat nimic.În secolul I, odat? cu apari?ia cre?tinismului, problema sfîr?itului lumii se pune foarte serios. Sfîr?itul lumii f?cea parte din doctrina cre?tin?. A doua Venire a lui Iisus pe P?mânt era a?teptat? în termeni de luni, poate ani. Apostolii au a?teptat toat? via?a acest eveniment ?i au f?cut ?i pe al?ii s? cread? acest lucru. Credin?a celor ce fuseser? în preajma lui Iisus era puternic? ?i conving?toare. Convertirea neamurilor la cre?tinism s-a f?cut ?i sub aceast? amenin?are a sfîr?itului imediat al lumii. Cre?tinismul avea îns? solu?ia, kit-ul de supravie?uire ?i de mântuire a sufletului. Lunile, anii, deceniile, iat? secolele treceau ?i sfîr?itul lumii nu mai venea. Apostolii nu au anun?at nicio dat? precis?, pentru c? nici Iisus nu spusese ceva despre un termen fix. Aceast? permanent? a?teptare a sfâr?itului a încetinit dezvoltarea cre?tinismului ca Biseric?. Abia dup? aproape dou? sute de ani au ap?rut Evangheliile, iar Noul Testament s-a închegat abia pe la începutul secolului al III-lea, dup? p?rerea istoricului german Adolf von Harnack.
 • SFÂR?ITUL LUMII a început, dar AGONIA va fi lent?. Un cercet?tor NASA combate vehement "FARSA" ce prevede APOCALIPSA
Pân? în anul 156 nimeni nu a avut curajul s? stabileasc? o dat? cert? pentru sfâr?itul lumii. Montanus ?i Tertullian, care au fost apoi cataloga?i drept sectan?i, au stabilit data Venirii lui Iisus ?i a Sfâr?itului Lumii, de Pa?tii anului 156. Eveniment care, bineân?eles nu s-a produs.În 247 Roma a s?rb?torit cu mare fast o mie de ani de la fundarea m?re?ului ora?. Prilej pentru persecu?ii ale cre?tinilor, care au v?zut în aceasta adeverirea Apocalipsei ?i deci iminentul sfâr?it al lumii. Care, bineân?eles, nu s-a produs.Cam odat? la cîteva sut? de ani, cineva se g?sea s? profe?easc? sfîr?itul lumii. Este edificator episodul din anul 793 relatat în raportul s?u c?tre Vatican de Elipandus, episcop de Toledo. Totul s-a petrecut în Ajunul Pa?tilor, pe 6 aprilie 793. Biserica episcopal? era plin? ?i plin? era ?i pia?a din fa?a sfîntului loca?. Cam la o mie cinci sute de oameni, apreciaz? episcopul. Nu începuse slujba, cînd din mul?ime apare f?ptura de?irat? ?i lugubr? a c?lug?rului Beatus din Liébana care începe s? strige c? Iisus I s-a ar?tat ?i c? sfîr?itul lumii este în acea noapte. Toat? noaptea ?i toat? ziua de Pa?ti lumea prezent? la care s-a mai ad?ugat ca la o mie de persoane a stat în genuchi, oamenii s-au rugat, s-au iertat ?i ?i-au m?rturisit p?catele. V?zînd totu?i c? sfîr?itul lumii întârzie, Hordonius, un mic nobil local a strigat : "Haide?i s? mânc?m ?i s? bem. Dac? vine sfâr?itul lumii, m?car s? ne g?seasc? cu burta plin?!"Cam acesta era sfîr?itul sfîr?itului lumii. Nu se întîmpla niciodat?!
 • DECLARA?IE de la VATICAN despre sfâr?itul lumii. Directorul Observatorului Astronomic de sub tutela Papei a dat explica?ii
Sfâr?itul lumii a fost anun?at de 476 de oriLa început lumea avea ru?ine ?i era mai credincioas?, a?a c? nu oricine ?i oricînd anun?a sfîr?itul lumii. Apoi sfîr?itul lumii a fost anun?at din ce în ce mai des. Cineva, cred c? Lucian Boia, a num?rat c? pân? în prezent sfâr?itul lumii a fost anun?at de 476 de ori.Dar care este interesul anun??rii atît de obsesive a sfâr?itului lumii? La început era un exerci?iu de disciplin? religioas?. Apoi Biserica s-a deta?at de anun?urile din ce în ce mai dese ?i nu a mai f?cut nimic public. Intern, s-au pus bazele escatologiei sau eschatologiei, ?tiin?a despre sfâr?itul lumii. Escatologia poate fi mesianic?, milenarist? sau apocaliptic?. Escatologia este, evident, o ?tiin?? canonic?, o ?tiin?? cre?tin?. Escatologia mesianic? crede c? a Doua Venire a lui Iisus, Mesia, Cel Uns, va duce la r?zbunarea nedrept??ilor celor asupri?i ast?zi ?i c? cei care ast?zi sufer? vor avea un viitor bun. Escatologia milenarist? crede c? odat? cu Sfâr?itul Lumii vor începe cei o mie de ani ai Împ?r??iei lui Iisus, împ?r??ie în care cei care sufer? ast?zi vor st?pâni peste du?mani. Escatologia apocaliptic? spune c? Dumnezeu va interveni de parte celor nedrept??i?i, dar aceasta va fi înso?it? de cataclisme îngrozitoare.
 • "De ce lumea nu s-a sfâr?it ieri?". De ce a publicat NASA cu 10 zile mai devreme filmul cu Apocalipsa
Biserica, deci, nu lanseaz? zvonuri! Atunci cine are interes s? lanseze periodic bomba cu Sfâr?itul Lumii? R?spunsul este acela?i din mai multe surse: negustorii ?i islami?tii! O strategie de vânzare bine pus? la punct se axeaz? pe un eveniment. ?i ce eveniment mai important poate fi decât Sfâr?itul Lumii? RAND este de p?rere c? toat? povestea cu maya, cu calendarul, cu centura fotonic?, cu dezaxarea P?mântului, demagnetizarea polilor ?i cu alinierea cu centrul galaxiei (trebuie s? fac o pauz? dup? ce am în?irat atâtea prostii) ei bine, toate acestea sunt doar o tactic? de cre?tere a consumului într-o perioad? de criz?. Buuun! Dar de ce islami?tii? Ei sunt b?ie?i de?tep?i. Au observat c? dup? fiecare anun? major al Sfâr?itului Lumii (?i care bineân?eles, nu se perece) Cre?tinismul are de suferit. Foarte pu?in, sau chiar mai mult. MI5 ?i MI6 spun c? au constatat o activitate m?rit? a multimediei controlate de islami?ti pe subiectul sfâr?itului lumii. Islami?tii uneltesc de sute de ani ca s? divid? unitatea cre?tin? ?i apoi s? învr?jbeasc? între ele diferitele Biserici cre?tine. De exemplu, la 22 octombrie 1844, în America zeci de mii de oameni, bapti?ti sau catolici prctican?i, au a?teptat Evenimentul, Sfâr?itul Lumii. Care sfâr?it, bineân?eles, nu s-a produs dar a fost prilejul unei noi diviziuni. A ap?rut Biserica Adventist? (A Evenimentului). O nou? rupere în unitatea cre?tin?. Buuun! Deci ceea ce era de demonstrat s-a demonstrat. QED.
 • PANIC? în a?teptarea APOCALIPSEI. Cum se preg?te?te lumea pentru 21 decembrie
Orice are un început, trebuie s? aib? ?i un sfâr?it. A?a este cu via?a noastr?, a?a este ?i lumea noastr?. Sfâr?itul Lumii este o certitudine pe care trebuie s? o accept?m cu lini?te, credin?? ?i speran??. De fapt nimeni nu vrea extinc?ia total?. Ar fi prea simplu. Când se spune sfîr?itul lumii, mincino?ii de serviciu se gr?besc s? aduge, tainic aproape – sfîr?itul unei lumi, sfîr?itul lumii acesteia. În secret î?i dau iluzia ?i spera?a de?art? c? sfîr?itul acestei lumi va aduce una mai bun?. Dar niciodat? nu a venit o lume mai bun?! Nu confunda?i tehnologia care, sigur c? a progresat pentru c? este o afacere care aduce bani, deci nu confunda?i tehnologia cu cerin?ele sufletului. Toate religiile din lume, care cuprind necesit??ile sufletului, au în comun câteva reguli simple: s? ai o credin?? clar? ?i sincer? - s? crezi într-un Dumnezeu, s? nu ucizi, s? nu min?i, s? nu furi, s? respec?i b?trânii, s? aju?i orfanii ?i pe v?duv?, s? fii moral. Lumile care s-au schimbat, orînduiri, sisteme, nu au schimbat nimic. Lumea nu este nici mai bun?, nici mai moral? – nici nu vrea s? fie. Ne confrunt?m mereu cu acela?i probleme: crime, furturi, vanitate nem?surat?, criz?, r?zboaie, revolu?ii ?i nu le d?m de cap?t. În istoria omenirii nu exist? nicio zi dat? de Dumnezeu ca, undeva pe P?mînt s? nu fi existat un r?zboi, un conflict. În aceste condi?ii amenin?area cu sfâr?itul lumii ar trebui s? aib? un singur r?spuns: un imens hohot de râs… Ce spune un geniu de la NASACam aici voiam s? termin articolul, cu un hohot de râs. Care mi-a r?mas în gât. Via?a bate orice roman, orice fic?iune. Am o surs? la NASA. Protejatul meu este un geniu, doctor în astrofizic? la vârsta când unii abia înv??au s? conduc? automobilul. De doi ani de zile lucreaz? la un proiect pentru care a semnat trei contracte de confiden?ialitate. Doar titlul proiectului poate s? mi-l spun?: “Star Gate". Ieri a trecut pe la mine acas?. I s-a f?cut de însur?toare ?i i-am spus mereu c? româncele sunt frumoase. Ca s? fac conversa?ie l-am întrebat pe musafir : “?i cu Sfâr?itul P?mântului ce se aude?" apoi mi-am dat seama c? trebuia s? spun Sfâr?itul Lumii.
 • A v?zut trecutul, viitorul ?i SFÂR?ITUL LUMII. Previziunile ultimului PROFET al omenirii | VIDEO
Americanul s-a schimbat la fa?? ?i m-a întrebat “De unde ?tii?". “De aici, de acolo" i-am r?spuns. Tân?rul s-a uitat pe fereastr?: afar? ningea frumos. Apoi s-a lansat într-o diserta?ie savant? în care era vorba de mult? substan?? neagr?, o super gaur? de vierme, un vortex spa?io-temporal, “string-uri" cât cuprinde ?i abera?ia cromatic? în ro?u. La sfâr?it l-am întrebat “Peste cât timp?" “Cred c? mai am timp s? fac câ?iva copii. ?i ei s? fac? copii. Cam atât!". “Dar nu este o cruzime s? ai copiii ?tiind cu certitudine c? vine sfâr?itul?" “Doar Dumnezeu Tat?l ?tie cu certitudine când va fi Sfâr?itul. Nici m?car Sfântul Duh sau Fiul nu ?tiu… doar dumneavoastr? ne-a?i înv??at, domnule profesor! ?i noi putem s? ne în?el?m, noi emitem doar ipoteze ?tiin?ifice. Omul gre?e?te. S-a mai întâmplat ?i alt? dat?. Via?a trebuie s?-?i urmeze cursul!" a replicat tân?rul savant. ?i avea dreptate, mult? dreptate! ARTICOLE DIN ACEEA?I CATEGORIE
 • ASTRONOMII MOLDOVENI ?tiu când vine Apocalipsa. Toate teoriile maya?ilor AU FOST SPULBERATE!
 • C?r?ile po?tale ale APOCALIPSEI. ?apte locuri unde s?-?i petreci SFÂR?ITUL LUMII
 • APOCALIPSA. Cinci lucruri care nu se vor întâmpla pe 21 decembrie, de sfâr?itul lumii
 • ZI FATIDIC? sau NOROCOAS?? 12.12.2012: Ce ne aduce ACEAST? DAT?
 • VA FI SAU NU VA FI? Sfâr?itul lumii dureaz? ?ase zile
 • ROMÂNUL c?ruia i s-a ar?tat ADEV?RATA DAT? a Apocalipsei. Nu e vorba de 21 decembrie 2012!
 • Se preg?tesc de APOCALIPS?. Vezi cum arat? bunc?rele celor care a?teapt? SFÂR?ITUL LUMII
 • RASA MISTERIOAS? care va salva omenirea de la APOCALIPS?. CIVILIZA?IA lor a fost tot timpul pe TERRA, într-un loc UIMITOR
 • Cele mai ÎNSP?IMÂNT?TOARE animale din lume. Ele prevestesc APOCALIPSA? Cu TREI CAPETE, COPITE crescute pe GÂT | FOTO ?I VIDEO
 • DEZV?LUIRI despre DECEMBRIE 2012. Preg?tirile guvernului mondial pentru APOCALIPS?
 • ÎNFRICO??TOR. VINE APOCALIPSA SAU NU? Profe?ii maia?e în Central Park. Cum va fi SFÂR?TIUL LUMII?!
 • APOCALIPSA. Patru scenarii ?tiin?ifice care ar aduce SFÂR?ITUL LUMII
 • La ce riscuri se expun profe?ii. Ce se intampla dac? e?ueaz? APOCALIPSA
 • Sfâr?itul Lumii în lux. Cum vor tr?i milionarii dup? Apocalips?

Tudor Chirila, reactie HALUCINANTA! Ce a putut sa spuna despre cazul Codrutei Kovesi a DEPASIT orice imaginatie

Pagina 1 din 2Stirile zilei

Alte articole din categoria: Clubul de ştiinţă

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
fanatik.ro
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI
Tema zilei
23:33 Lazăr RĂSPUNDE acuzațiilor. INTERVENȚIE de ULTIMA ORĂ a procurorului general. ACUZAȚIILE „sunt neavenite și urmăresc destabilizarea Ministerului” 23:30 BREAKING NEWS! SEBASTIAN GHIȚĂ: ESTE INIMAGINABIL ce lucru o FACE SĂ MINTĂ 23:25 Kovesi ÎL TRAGE ÎN GROAPĂ pe Augustin Lazăr. Există un mic detaliu care îl poate distruge pe Procurorul General. News alert în Justiţie 23:20 UPDATE. AMENINŢARE CU BOMBĂ la România TV! Geniştii în alertă! Ion Cristoiu se află în clădirea televiziunii. Breaking news în media 23:11 DEZASTRU pentru Kovesi. ACUZAȚIILE oficiale ale SIIJ. Fosta șefă a DNA ar fi luat sute de mii de lei 22:43 Un MARTOR-CHEIE a făcut DECLARAȚII explozive. Noi informații despre Kovesi și ZBORUL în Jakarta 20:50 UPDATE. A fost RESPINSĂ CEREREA LAUREI KOVESI! ADINA FLOREA, în continuare procurorul de caz 17:30 OPERAŢIUNEA STRICT SECRET, Kovesi şi dosarul în care e suspectă. Fostul şef al Poliţiei Române lansează MAREA BOMBĂ: „Totul s-a organizat la nivel de minister” Breaking news 13:43 Avocatul Piperea, despre CITAREA Kovesi: „E un concurs de infracțiuni care ar putea determina o pedeapsă chiar de 10 ani. Este un cumul de acuzații grave." 12:27 News ALERT! PONTA, la ieșirea din sediul PARCHETULUI GENERAL. PROCURORII nu i-au ARĂTAT ce CONȚINE DOSARUL 12:24 Dan Andronic, despre AUDIEREA lui KOVESI: „Nu are cum să evite cerea PARCHETULUI”. News alert 09:04 Pleșoianu solicită expulzarea ambasadorului Hans Klemm: „Acest individ a depășit deja orice limită a diplomației" 08:29 Lovitură PUTERNICĂ dată Regimului Dragnea din partea Germaniei. România va pierde ENORM dacă Kovesi va fi arestată. 06:10 „Operațiunea Sebastian Ghiță îl denunță pe Florian Coldea” a fost un succes. Va fi și „Operațiunea Sebastian Ghiță o denunță pe Codruța Kovesi”? România lui Cristoiu 23:24 BREAKING NEWS în CREIERII NOPȚII! BLONDA lui Iohannis îi întoarce spatele: „Nu mă interesează Kovesi și nici referendumul!” 22:57 BĂTĂLIA TITANILOR: Kovesi și Ponta FAȚĂ ÎN FAȚĂ! Via lui Ghiță o va TORPILA pe Kovesi 21:17 Ghiță și MOMENTUL ADEVĂRULUI despre Kovesi: „Ea a încercat să îmi închidă gura pentru că știam ce a făcut în tinerețe” 20:35 Ponta aruncă bomba: TRECUTUL Laurei Kovesi ESTE ALTUL DECÂT CEL ŞTIUT. Ce s-a întâmplat, de fapt, la vizita din vie? Breaking news 20:34 KOVESI și IOHANNIS. Stăpânii lor vor să transforme România într-un STAT POLIȚIENESC. Acuzații GRAVE 18:21 Ion Cristoiu devoalează anomalia din comportamentul Laurei Codruţa Kovesi: „Pentru prima dată, ea pune mâna pe telefon”