Pentru c? activism f?r? bani nu se prea poate face, grupul are ?i o firm? de publicitate, S.C. Firma9. Ca orice mi?care clandestin?, Funda?ia nu are pagin? de internet, unde s? ne explice sursele de finan?are. ONG-urile cer transparen?? institu?iilor publice, dar, ele, care lucreaz? ?i pe bani publici, nu sunt obligate s? prezinte un raport de activitate. Ciudat, nu?
Dar avem un caz simplu de finan?are public?, extrem de pip?rat?, din care ?i arti?tii f?r? oper? ai grupului, s-au bucurat. Printr-o cotitur?, c? doar necunoscute sunt tenebrele ?colii SOROS de ecologism militant.
Lumini?a Dejeu e capo di tutti capi. E ?i pre?edinte de oengeu ?i director de firm? de publicitate (care conform site-ului nu prea are clien?i, al?ii decât activi?tii ecologi?ti). Adic? ea face proiecte sociale ?i tot ea le ?i execut?, invers decât la institu?iile publice, unde trebuie, musai, licita?ii sau selec?ie de oferte.
Om din grup, László Bencze este ?i el un artist f?r? oper?. Colind? mun?ii ?i salveaz? corola p?p?diilor de adierea molatic? a lui Voldemort, în chip de cianur?. Era parc? ?i pe la FâsFest. Un personaj pu?in vorb?re?, apatic, dar nervos când vine vorba de RMGC. Artist fiind, judec? lumea în culori. Când RMGC, compania româno-canadian?, a ini?iat o expozi?ie la Muzeul de Art? din Cluj a spus c? “o serie de guru ai fotografiei s-au prostituat." Atunci când Alburnus Maior-ul lui Eugen David, omul care nu se teme de criz?, conform propriilor afirma?ii, a f?cut rost de finan?are de la AFCN ?i arti?tii clujeni s-au dat de-a rostogolul prin fâne?e de Fâsfest-uri, pe banii publici, tot cu expozi?ie de fotografii, exigentul curator nu a mai v?zut prostitu?ie. Dac? prima ac?iune a fost sponsorizat? de RMGC (orice firm? privat? poate face ce vrea cu banii ei), a doua, din bani publici ?i pentru desfrâul financiar ar trebui s? vin? Fiscul cu abac-ul. Proiectul intitulat “Patrimoniul din Ro?ia Montan? în imagini" a fost finan?at cu 53.729 RON de c?tre Administra?ia Fondului Cultural National (AFCN), iar beneficiarul finan??rii nerambursabile, conform site-ului institu?iei publice, Alburnus Maior. Asocia?ia "Arhitectur?. Restaurare. Arheologie" ARA (un ONG al unor arhitec?i din Bucure?ti, care au lucrat cândva pentru RMGC, dar care sunt acum opozan?i de frunte), a s?rit ca partener, adic? “Alburnus Maior" cu finan?area ?i ARA cu implementarea. S-au organizat la Ro?ia Montan? dou? ateliere, unul în iunie, altul în octombrie, cu vreo 20 participan?i.
Fiecare reuniune de lucru a durat cam dou? zile, de vineri pân? duminic?. Majoritatea beneficiarilor proiectului au f?cut parte din grupul de arti?ti ai Lumini?ei Dejeu. Deci s-au pl?tit caz?ri ?i deplas?ri Cluj – Ro?ia Montan?. Apoi, la Bucure?ti, grupul a expus la Casa Ion Mincu, recent restaurat? din Gr?dina Ordinului Arhitec?ilor din România. În plan era ?i o mic? expedi?ie la Viena, cu partiturile imagistice. Doar c? nu se mai aude nimic despre programul din capitala Austriei. 53.729 de lei n-o fi cam mult pentru aceste ac?iuni?
Din var?, Ministerul Finan?elor a sistat finan?area AFCN. Mul?i arti?ti, scriitori, o serie de muzee, de asocia?ii culturale de renume au r?mas cu proiectele în bra?e. Culmea, statul a finan?at un proiect contra unei afaceri în care tot el are aproape 20%. Mai mult, actualul guvern nu d? semne c? ar vrea s? demareze negocierile cu un investitor care s-a angajat c? va sus?ine cu 70 de milioane de dolari AFCN.
Cum de nu vrea nimeni cei 70 de milioane?