Consultarea efectuată de Asociația Human Catalyst s-a desfășurat sub forma unui sondaj online, realizat și promovat împreună cu partenerii lor, „FePAL – Federația Părinților și a Aparținătorilor Legali” din România și a Grupului Civic „Părinții cer Schimbare”. La sondaj au participat 350 de persoane, astfel: 303 cadre didactice, 28 directori de școală, 12 părinți, 1 inspector, 1 director grădiniță, 1 consilier școlar, 1 student pedagogie, 1 secretar școlar, 1 informatician școlar, 1 administrator financiar școlar.

Asociația Human Catalyst, în urma sondajului efectuat, a propus în cadrul unui raport patru recomandări generale pentru Comisia de tăiat hârtii din Ministerul Educației și Cercetării:

I. Crearea unui sistem unitar de formulare online, pe tipuri de unități de educație, ceea ce ar determina eliminarea totală a hârtiei din școli, documentele fiind create și actualizate periodic în format electronic;

II. Introducerea catalogului electronic în fiecare școală;

III. Să se creeze o platformă unică de colectare a datelor din educație la nivel național, în care să fie importate periodic intrările actualizate din (1) și (2);

IV. Desființarea „gradației de merit” a cărei metodologie este puternic contestată de cadrele didactice, identificată ca generator de documente inutile, pentru obținerea căreia se produc deseori abuzuri, fals și uz de fals, conform mesajelor primite.

PROPUNERI DE SIMPLIFICARE ȘI REDUCERE A BIROCRAȚIEI

1 Procedurile pentru elevi CES
2 În primul rând trebuie să fie desființate comisiile, iar activitatea lor să fie preluată de Consiliul de
Administrație
3 Condica sub formă de pontaj
4 Portofoliile personale si cele ale comisiilor ar putea exista doar in format digital, salvate/arhivate
5 Copii după diverse acte – păstrate în format electronic

6 Pentru excursii și alte activități extra școlare birocrația este excesivă, să fie doar un tabel cu numele
copiilor și acordurile părinților
7 Să se desființeze gradația de merit
8 Planificările făcute in format electronic si actualizate periodic.
9 Caietul educatoarei ar trebui înlocuit cu o planificare listata
10 Scrisori metodice, regulamente, publicații, adrese MEN, ISJ – ar trebui sa existe cel mult un
exemplar la nivelul comisiei metodice.

11 Statistici la început și sfârșit de an școlar deoarece datele sunt introduse in SIIIR și nu văd de ce să
le completăm și INS
12 Monitorizarea absentelor se raportează în diferite feluri. Propun ca această monitorizare să se
realizeze in SIIIR și să nu mai fin nevoiți să raportăm atâta timp cât introducem datele acolo.
13 O parte din gradații nu sunt pe merit, cursurile făcute cu lopata (formatori slabi, oferte ale CCD-urilor
jalnice, chiar instituția nu își mai are rostul), cercurile pedagogice regândite. Formatul letric ar trebui
sa fie solicitat doar pt. rapoartele semestriale, in rest cel digital, PDF, ar cruța multă hârtie
14 Registrul de PV de serviciu pe școală. As exclude complet serviciul pe școală pentru că îmi
consuma timp, energie și nu rezolvă nimic.
15 Caietul dirigintelui, catalog personal. ambele sunt inutile. Ori se face consiliere, ori facem caiete cu
date și tabele peste tabele. Catalogul personal la ce folosește daca am catalog școlar? Mai bine sar introduce catalogul electronic.

16 In calitate de profesor consilier școlar, consider ca suprapunerea activității noastre la clasa cu
dirigenția desfășurata de orice profesor de orice alta specialitate reprezintă o „calcare pe bătături”
fără nicio miză
17 SC la final de semestru, în format electronic
18 Să existe un model elaborat de către un jurist (jurist ISJ, de exemplu) pentru toate deciziile interne
ale unei școli. Aceste decizii vor fi, apoi, personalizate de către fiecare școală. Este un calvar pentru
un director să caute prin toată legislația în vigoare articolele și alineatele pe care trebuie să le treacă
în aceste decizii. Totodată, pentru dosarele CEAC și SCIM se depune o muncă titanică. De multe
ori, suntem depășiți de situație. Periodic ni se cer situații legate de clădirile școlii și dotările acesteia.
Având în vedere că aceste clădiri aparțin primăriilor, ar trebui ca acestea să elaboreze niște relevee
REALE, cu măsurători făcute la fața locului, nu din birou, iar ISJ-urile să ceară primăriilor date
despre clădiri. Foarte mult timp pierdem completând aceste chestionare/formulare.
19 Consider total nedreapta modalitatea acordării gradațiilor de merit și, implicit dosarele care trebuie
întocmite pentru obținerea acesteia. Aceasta modalitate evaluează niște hârtii/ Adeverințe obținute
formal și nu evaluează deloc cadrul didactic și Abilitățile acestuia de profesor. De ani de zile aceste
gradații de merit sunt acordate in mare măsura profesorilor care aduna hârtii la dosar- majoritatea
nerelevante pentru îmbunătățirea actului didactic.

20 Renunțarea la hârtii si operarea acestora într-o baza de date unică
21 Totul ar trebui informatizat. Propun sa se creeze o platforma unde sa se transmită datele cerute de
minister și inspectorat. Sa se elimine și situațiile cerute în original si sa se transmită exclusiv scanat.
22 O planificare anuală încărcată pe o platforma online, supla, adaptata si actualizata periodic de catre
profesor, in funcție de specificul grupului de elevi, de ritmul de lucru si de omogenitatea/
eterogenitatea acestuia.Toate celelalte sunt absolut inutile. Lucram, in secolul 21, cu instrumente ale secolului 19.
23 Programa națională în format tipărit poate fi eliminată, aceasta este folosită doar la redactarea
proiectelor didactice.
24 Documentele personale ale cadrelor didactice să fie cerute o singură dată și actualizate când este
cazul

25 Fișele psihopedagogice sunt foarte încărcate
26 Cei care vor sa colecteze datele sa o facă din platformele pe care lucram
27 Propun ca procedurile operaționale sa fie unice, elaborate de o entitate , de ex. ISJ ,sa fie aplicate
unitar, in aceasta maniera ne rămâne mai mult timp pt. ore si nu pt. făcut hârtii
28 Registrul matricol sa fie completat de către secretara sau de celelalte care stau puhoi prin birouri si
iau salarii de merit

29 Proiectarea pe unități de învățare (ciclul primar). Este mult mai utilă o planificare simplă, (cu
subiectul lecției, data) și o mapă de pregătire zilnică, pe care o avem oricum. Acea proiectare este
preluată de la colegi și nu corespunde nevoilor și specificului clasei pe care o avem. Am lucrat și
personal la ea. Este o muncă titanică. Însă o realizăm cu câteva săptămâni înainte, fără să ne dăm
seama de ceea ce întâmpinăm pe parcursul predării-învățării. Cu alte cuvinte, maculatură inutilă,
timp pierdut, energie…

 

DOCUMENTE PROPUSE SPRE A FI ELIMINATE
1 Procese verbale în 3 sau mai multe exemplare
2 Proces verbal – consiliere părinților
3 Documentele privind „Laptele și cornul”
4 Documentele privind „Bani de liceu”
5 Documentele privind „Programului pentru scoli al României”
6 Documentele privind bursele sociale și de alte tipuri de burse
7 Documentele privind „Fiecare copil in grădinița”
8 Planificări în 3 exemplare

9 Caietul de observații în învățământul preșcolar
10 Registrul de prezență
11 Registrul de serviciu
12 Comisia SCIM
13 Comisia CEAC
14 Comisia PSI și SSM
15 Raport semestrial
16 Raport anual
17 Mapa profesorului / învățătorului
18 Mapa dirigintelui

19 Adeverința medicală de intrare in colectivitate a copilului
20 Rapoartele și procesele verbale de la comisiile metodice
21 Fisa de evaluare periodica a calității ceruta de ARACIP
22 Graficul de pregătire BAC
23 Procese-verbale serviciul pe școală
24 Procese verbale făcute in „Săptămâna Altfel”

25 Chestionare si procese verbale CDS
26 PSI – Plan de Servicii Individualizat
27 Desființarea cercurilor metodice
28 Graficul cu planificarea tezelor

29 Graficul de pregătirea pentru concursuri
30 Tabel cu credite formare continuă
31 Fișă de progres / regres
32 Chestionare privind satisfacția elevilor / părinților / profesorilor, pe diferite teme
33 Convocator întâlniri cu părinți

34 Adeverință de „Apt pt. Ed. Fizica” de la medicul de familie solicitata de școală la începutul anului
școlar. O birocrație. Copilul nu este supus unui control medical, adeverința se eliberează de foarte
multe ori părintelui, fără să fie prezent copilul la medic.
35 Platforma CEAC

36 Dosarul profesorului, atâta timp cât exista un dosar al catedrei.
37 Controalele celor de la APIA
38 Raport de catedră
39 Date referitoare la elevi neexploatate, neinterpretate pentru o mai buna inserție socio-profesionala
40 Tabele cu abonamentele si biletele pt. decont navetă

41 Schițele de proiect didactic pentru cadrele didactice cu vechime deoarece oricum ne pregătim pentru
ore și trebuie uneori completate aceleași obiective de referință sau operaționale
42 Proiectele didactice zilnice după obținerea definitivatului

Te-ar putea interesa și: