Preşedintele României, Klaus Iohannis, a participat joi la şedinţa de Guvern care a avut loc la Palatul Victoria. Şeful statului a anunţat că va fi prezent la toate şedinţele de Guvern ce vor avea loc de acum încolo. După aproximativ o oră de la începerea ședinței, președintele Klaus Iohannis a plecat de la Guvern.

I.    ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional

 

II.    HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin  scrisoarea semnată la Bruxelles la 5 octombrie 2018 şi la Bucureşti la 18 octombrie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

2.    HOTĂRÂRE  privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "prof.dr.G.K.Constantinescu

3.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Olt, Constanţa, Tulcea, Ialomiţa, Alba, Ilfov, Buzău, Brăila şi Bistriţa Năsăud în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

4.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente

5.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa" aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

6.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Beclean, judeţul Braşov

7.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

8.    HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice a unui drum forestier şi a terenului aferent precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava

9.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Guvernului nr.563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale

10.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

11.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

12.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii de preluare de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipilui București, a personalului cu atribuții în efectuarea plăților prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, a Procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum și pentru modificarea Statutului propriu de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.151/2012

13.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului  rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” – S.A aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

14.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

15.    HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor imobile aparținând domeniului public al statului și transmiterea unor părți din acestea din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor – Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a obiectivului de investiții ”Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”

16.    HOTĂRÂRE privind prorogarea termenului prevăzut la art.3 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr.1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn

17.    HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de unitate publică de interes național ”Reabilitare DN 1C/DN 19; DN 1C Baia Mare-Livada, km 155+125-km 200+170; DN 19 Satu Mare-Livada, km 135+000-km 150+000; reabilitare DN 1C Livada-Halmeu, km 200+170-km 216+630”

18.    HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Lărgire la 4 benzi-Centura București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)”

19.    HOTĂRÂRE privind modificarea codului de clasificare a datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparținând domeniului public al statului, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al județului Maramureș

20.    HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), din bugetul anual aprobat al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, în vederea finanțării activității OCDE prentru elaborarea ”Studiului de țară privind politicile economice” pentru România

21.    HOTĂRÂRE privind aprobarea actului adițional nr.4 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.233/2000

22.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare a unor imobile cuprinse în anexa 30 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe

23.    HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale

24.    HOTĂRÂRE pentru desemnarea Companiei Naționale ”Imprimeria Națională” S.A. ca entitate emitentă a codurilor unice de identificare, ”Emitent de ID”, în cadrul sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun

25.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în  bugetul de stat pe anul 2018

26.    HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului București de către doamna Cliseru Speranța

27.    HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al județului Constanța de către domnul Șenol Ali

 

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei favorizante ''Cadru de politică strategic naţional pentru incluziune socială şi reducerea sărăciei", prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)

2.    MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei favorizante ''Cadru de politică strategic pentru politicile active din domeniul pieţei muncii", prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)

3.    MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei favorizante ''Cadru strategic naţional pentru egalitatea de gen", prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)

4.    MEMORANDUM cu tema: măsuri necesare îndeplinirii condiţiei favorizante ''Cadru de politică strategic pentru sănătate'', prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)

5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea măsurilor necesare realizării obiectivelor de investiţii Spitale Regionale de Urgenţă Iaşi, Cluj şi Craiova

6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de colaborare în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel

7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unor Acorduri bilaterale cu privire la eliminarea obligativităţii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi/sau de serviciu între Guvernul României şi Guvernul Belize, Guvernul Republicii Cooperative Guyana, Guvernul Republicii Haiti, Guvernul Jamaicăi, Guvernul Republicii Dominicane şi Guvernul Republicii Surinam

8.    MEMORANDUM cu tema: Propuneri privind preluarea în administrare a unor imobile, intrate în domeniul public al statului ca urmare a operaţiunii de dare în plată, conform prevederilor Codului de procedură fiscală

9.    MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedintelui părţii române şi organizarea la  Cairo, în perioada 26-28 februarie 2019, a lucrărilor celei de-a III-a sesiuni a Comitetului mixt româno-egiptean de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică

10.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării ''Memorandumului de înţelegere privind înfiinţarea unui Grup de lucru la nivel de experţi pentru promovarea comerţului nerestricţionat între România şi Republica Populară Chineză''

11.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi finanţate din statul de funcţii al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

 

IV.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999

4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind încurajarea efectuării studiilor superioare în limba română

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români