Totul a început în data de 14 decembrie 2006, atunci când Gigi Becali a semnat cu Sorin ?erban Alexianu un contract de cesiune de drepturi litigioase, în valoare de 750.000 euro, privind o cerere de revendicare imobiliar? care avea ca obiect 124.750,12 mp în cartierul bucure?tean Colentina.
Terenurile au apar?inut lui George Alexianu ?i so?iei acestuia, Melania Amarylis Alexianu. În 1946, George Alexianu a fost acuzat pentru crime de r?zboi, crime împotriva p?cii ?i crime împotriva umanit??ii pentru ce a f?cut în calitate de guvernator al Transnistriei. El a fost condamnat la moarte de Tribunalul Poporului din Bucure?ti, care a judecat lotul fostului mare?al Ion Antonescu, ?i a fost executat la 1 iunie 1946 prin împu?care. Prin sentin??, toate bunurile acestuia au fost confiscate de statul comunist.
Reabilitarea lui Ion Antonescu, afacere pentru Gigi Becali
În anii ’90, fiul guvernatorului a deschis procese pentru a reintra în posesia celor 124.750,12 mp din fosta comun? suburban? Colentina. Nu a reu?it, deoarece tat?l s?u a fost condamnat pentru acuza?ii grave. Curtea de Apel Bucure?ti a admis par?ial, în data de 5 decembrie 2006, cererea de revizuire f?cut? de fiul fostului guvernator al Transnistriei, Sorin ?erban Alexianu, privind decizia de condamnare a lotului Antonescu.
Instan?a a decis, par?ial, achitarea Cabinetului Antonescu pentru crime împotriva p?cii, dar a men?inut condamn?rile pentru crime împotriva umanit??ii. O s?pt?mân? mai târziu, în data de 14 decembrie 2006, Gigi Becali a semnat cu Sorin ?erban Alexianu un contract de cesiune de drepturi litigioase, în valoare de 750.000 euro, privind o cerere de revendicare imobiliar?. În final, Curtea Suprem? a respins cererile de revizuire ale lotului fostului mare?al Ion Antonescu.
Avoca?i de succes
Odat? ce a intrat Gigi Becali pe fir, avoca?ii acestuia au venit cu argument puternice. Dup? apropae ?ase ani de procese el a cî?tigat o parte din averea lui George Alexianu ?i a reu?it s? intre în proprietatea a 12.500 de metri p?tra?i din Sectorul 2. Motivul: aceat? parte din averea confiscat? ar fi apar?inut ini?ial Melaniei Amarylis Alexianu, înainte de c?s?torie. Decizia definitiv? a fost dat? de Tribunalul Bucure?ti. Magistra?ii au respins cererea de retrocedare pentru 80.750 de metri p?tra?i, care au apar?inut direct lui George Alexianu.
“Vinov??ia pârâtelor”
Gigi Becali a chemat în judecat? Comisia Municipiului Bucure?ti pentru aplicarea Fondului Funciar ?i Subcomisia Sectorului 2 a Municipiului Bucure?ti pentru aplicarea Fondului Funciar ?i le cere 50.000 de lei. “S? le obliga?i, în solidars? m? desb?gubeasc? pentru lipsa de folosin?? a imobilului, teren în suprafa?? de 12.500 d emetri p?tra?i, în Buucre?ti, strada Mihai Tudor nr. XXX, Sectorul 2, începând cu perioada 1 august 2009- 22 martie 2012”, arat? Gigi Becali, în cererea de chemare în judecat?.
De asemenea, el cere s? se constate “vinov??ia pârâtelor sub forma inten?iei de a nu solu?iona cererea subsemnatului, rezult? indubitabil nu numai din nesolu?ionarea cererii timp de 13 ani, ci -mai mult decât atât- din nepunerea în executare de bun?voie a unei hot?râri definitive ?i irevocabile prin care au fost obligate s? îmi solu?ioneze cererea în modalitatea dispus? de instan?a de judecat?”. “Evaluez provizoriu desb?gubirile cuvenite pân? în prezent la suma de 50.000 de lei”, precizeaz? Gigi Becali.
Fapta ilicit?
“Leg?tura de cauzalitate dintre fapta dumneavostr? ilicit? de a nu da curs obliga?iilor legale care le incumbau, potrivit legii ?i prejudiciului suferit de subsemnatul, prejudiciu constând în lips de folosin?? a imoboluilui, este evident, în sensul c? dac? a? fi fost în poesesia terenurilui a? fi putut f?r? dubiu s? îl închiriez ?i s? ob?in vebnituri din cedarea foliosin?ei lui”, concluzioneaz? Gigi Becali. Porcesula fost deschis la Judec?toria Sectorului 2, în urm? cu dou? s?pt?mâni, ?i are primul termen îmn luna aprilie 2013.