Dr. Anca Baculea, cea care a condus mai puțin de un an Agen ția Națională de Transplant (04.07.2018 – 05.03.2019), a intrat în atenția pu blicului după ce și-a adus, în mod ilegal, iubitul în Agenție, cu intenția de a o conduce împreună. Acum se află în vizorul unei anchete a Ministerului Sănătății. EVZ a aflat rezultatul catastrofal din raportul auditului intern, realizat în perioada februarie-martie a acestui an, audit care a dus și la demiterea sa urgentă.

În actul oficial se arată cum, printre multe altele, Anca Baculea l-a tranformat pe iubitul ei, dr. Marian Stamate, de la un simplu voluntar în ANT, la director UATM (Unitatea de Asistență Tehnică și Management al programelor naționale de sănătate publică). Acesta, medic ORList cu normă întreagă la Spitalul Colțea din București, pentru a nu-și periclita salariul frumos de la Colțea, angajându-se pe unul mai mic la ANT, a intrat în „Transplant” cu un banal contract de voluntariat, dar și cu o decizie internă în care nu se regăseau responsabilitățile sau acțiunile la care va lua parte. Alături de el au mai venit și doi medici pe care dr. Stamate îi mentora, dar și un jurnalist.

Toți cei patru „voluntari” au fost eliminați de îndată ce inspectorii auditori au pus piciorul în agenție, după ce aceștia au constatat că „legea nu permite voluntariatul în ANT” și au dispus anularea imediată a contractelor. O dată cu ele, auditorii au cerut și anularea titulaturii de consilier onorific, aceasta funcție fiind inexistentă în organigrama ANT.

Ca urmare a acestui control, Sorina Pintea s-a văzut pusă la zid de cei în care a avut încredere, dar și târâtă în mocirlă și calomniată de dr. Stamate, ca o vendetă pentru tragerea scaunului de sub fund. EVZ a aflat, în exclusivitate, că Pintea l-a trimis și pe Stamate în judecată.

Iată ce au descoperut auditorii la ANT, punctual:

Banii contribuabililor cheltuiți aiurea, sume lipsă

Concluzia auditorilor: „Riscul desfășurărilor unor activități neconforme cu legislația în vigoare”. Aceștia exemplifică: „Facturi fără CFPP” (n.r. Control Fininciar Preventiv Propriu). Auditorii dispun: „Analizarea și recuperarea de către conducerea unității, în condițiile legii, a sumelor reprezentând transportul cu avionul la întrunirea de lucru care a avut loc la Cluj Napoca, în perioada 26-28 octombrie 2018, acordate fără drept legal consilierului onorific.”. Deplasarea a fost a Ancăi Baculea împreună cu iubitul Marian Stamate.

„Analizarea și recuperarea de către conducerea unității, în condițiile legii, a sumelor reprezentând plata dublă a cheltuielilor de cazare și transport cu avionul către directorului executiv al ANT, ocazionate de deplasarea la Iași, în perioada 8.12- 10.12.2018”.

„Analizarea și recuperarea de către conducerea unității, în condițiile legii, a sumelor reprezentând taxa parcare aeroport și transport taxi, decontate fără bază legală de către personalul aflat în delegare”.

„Constituirea unei comisii interne pentru identificarea tuturor sumelor acordate cu încălcarea prevederilor legale pe perioada delegării și detașării personalului unității și recuperarea acestora în condițiile legii.”

„Analizarea și recuperarea de către conducerea unității, în condițiile legii, a sumelor reprezentând plata utilităților, decontate fără bază legală de către personalul detașat”, auditorii făcând referire la faptul că dr. Anca Baculea, pe lângă faptul că își deconta chiria de 950 de euro pe lună, ea își deconta din ANT și facturile de întreținere.

Nerespectarea în totalitate a prevederilor legale referitoare la justificarea cheltuielilor privind deplasările și titulaturi „inventate”

 S-a ridicat problema unor „plăți, în sumă de 980 de lei, reprezentând transportul cu avionul la întrunirea de lucru ce a avut loc la Cluj, în perioada 26- 28 octombrie 2019, pentru consilierul onorific numit în baza deciziei interne ANT. Plata a fost efectuată contrar prevederilor legale în vigoare întrucât directorul executiv ANT nu are dreptul legal de a numi consilieri onorifici. Și totodată, funcția onorifică nu atrage după sine avantaje sau profituri materiale(…)

Decontarea cheltuielilor reprezentând transportul și cazarea directorului executiv al ANT și a coordonatorului UATM la Iași, în perioada 08.12-10.12.2018, la evenimentul aniversar „18 ani de transplant renal la Iași”. Ordinele de delegație care au stat la baza acestor deplasări nu conțin elementele obligatorii prevăzute de reglementările legale în domeniu, respectiv sunt fără semnături și vize ale persoanelor împuternicite (CFP, verificat decont, titular avans, aprobat conducătorul unității). Iar decontul de cheltuieli nu s-a făcut individual de către titularul decontului.”

 

Soft de contabilitate descărcat de pe internet

„Au fost achiziționate de la DYNAMIX Data echipamente IT în valoare de 23.907 lei. Nu există documente din care să reiasă că s-a efectuat cumpărarea directă după prospectarea pieții. Factura nu prezintă viza „Bun de plată”. Conform Anexei 1, punctul 4, „Plata cheltuielilor” din OMFP pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, nu se poate efectua plata când nu există confirmarea serviciului efectuat și documnentele nu sunt vizate pentru Bun de plată. În urma rezilierii acestui contract, gestionarea RNT a revenit în totalitate ANT. În anul 2019 nu au mai fost achiziționate servicii de mentenanță și actualizare a produsului informatic legislativ, deși acest lucru este necesar pentru buna funcționare a unei instituții, având în vedere permanenetele modificări ale legislației și necesitatea cunoașterii acestora de către angajați. Menționăm faptul că unitatea se confruntă cu o lipsă majoră de personal, iar utilizarea în aceste condiții a unui soft nou de contabilitate descărcat de pe internet implică riscuri maxime pentru buna desfășurare a activității și calitatea rezultatelor obținute. Din discuțiile purtate cu reprezentanții unității, a reieșit faptul că există o lipsă de suport din partea firmei de la care a fost descărcat programul de contabilitate. Aceștia nu sunt responsabilizați în niciun fel pentru problemele care pot apărea în funcționarea programului, neexistând un angajament legal între firmă și unitate.

 

Registrul național de transplant (RNT), scos din funcțiune!

„Înscrierea în RNT are drept consecință atribuirea codului unic CUIANT (acordat persoanelor înscrise pe listele de așteptare a unui organ). În urma sesizărilor directorului executiv al ANT, dr. Anca Baculea la DIICOT a deficiențelor privind aplicarea prevederilor legale din OUG 79/2004, art 3. alin. b, prin care deși ANT înființează și gestionează RNT, la nivelul insituției nimeni din presonalul angajat nu putea desfășura această activitate, deoarece, întreaga administrare a RNT era făcută de această firmă. În urma rezilierii contractului cu ONLINE SERVICES SRL, administrarea RNT a revenit în totalitate ANT. Bazele de date din RNT cuprind doar liste de așteptare pe centre, nu la nivel național, cum ar fi normal pentru ca registrul să funcționeze. Din discuțiile cu repreze ntanții ANT a reieșit faptul că în momentul actual nu există certitudinea unei actualizări la zi a tuturor datelor introduse în RNT și că este necesară includerea în cadrul RNT a unei evidențe reale și exacte a monitorizărilor pacienților post transplant, precum și evidența strictă a reacțiilor/efectelor adverse, complicaților generale și specifice post-transplant. În momentul actual nu există certitudinea unei actualizări la zi a tuturor datelor introduse în RNT. La nivel național nu există criterii privind coordonarea și alocalea de organe prelevate de la donatorul în moarte cerebrală.”

Nereguli la achizițiile publice de lucrări de reparații curente

În perioada în care dr. Baculea era director executiv, sediul ANT a necesitat reparații. Acestea au fost făcute doar pe foaie, conform raportului care arată că s-au plătit lucrări inexistente: „Nu au fost efectuată estimarea valorii lucrării de reparații în urma unor calcule sau antemăsurători. Din analiza documentelor prezentate se constantă neconcordanțe între datele înscrise. Astfel, deși procesul verbal de recepție al lucrării este datat 14.12.2018, în cuprinsul acestuia se menționează faptul că activitatea comisiei de recepție a avut loc în data de 20.12.2018. Totodată, data procesului de recepție este aceeași cu data încheierii contractului, lucru imposibil, deoarece lucrarea de reperații nu putea fi executată în aceeași zi. Menționăm faptul că nu a fost emisă o decizie de constituire a Comisiei de recepție a lucrărilor. Acesta a fost semnat doar de către directorul unității și reprezentantul executantului. Cu toate acestea, factura a fost emisă pentru suma integrală a reparațiilor conform contractului, respectiv, 2.999,14 lei. Precizăm faptul că nici la momentul efectuarii prezentei misiuni de audit, lucrările de reparații nu erau finalizate.

 

Combustibil nelimitat, pe decont

„Concluzie în urma analizei: Nerespectarea prevederilor privind achiziția centralizată de combustibil. La nivelul ANT nu s-au încheiat și derulat contracte subsecvente cu operatorii economici, atribuite de unitatea de achiziții publice centralizate de la nivelul Ministerului Sănătății. Nu s-a realizat o urmărire optimă cantitativă asupra consumului de carburnat și lubrifianți. Prin urmare, directorul executiv a încasat sume pentru care nu avea acest drept legal. S-a constatat că decontarea în luna noiembrie a cheltuielilor efectuate s-a făcut fără verificarea decontului, viza de control financiar preventiv și aprobarea cheltuielilor de conducătorul unității. Decontarea cheltuielilor pentru deplasarea efectuată în perioada 26.11-28.11.2018 s-a făcut numai pentru transport auto, unde sunt trecute două sume diferite, nu rezultă ce sumă a fost decontată, iar factura de cazare în sumă de 298,56 lei nu are vizele și aprobările legale și nu se regăsește în decontul de cheltuieli.”

 

Voluntariat ilegal, în frunte cu iubitul directorului executiv

„Din verificarea documentelor s-a constatat că la nivelul unității au fost încheiate patru contracte de voluntariat (cu trei medici și un jurnalist). Toate contractele au fost încheiate pe o perioadă nedeterminată. Având în vedere că ANT nu este consituită ca organizație-gazdă, nu avea dreptul legal să încheie aceste contracte de voluntariat. Totodată, nu există la nivelul unității proceduri operaționale cu privire la desfășurarea activității de voluntariat. La solicitarea echipei de audit, reprezentanții unității nu au putut prezenta niciun raport de activitate al celor 4 voluntari și nici alt document din care să reiasă care au fost în mod concret activitățile efectuate de aceștia. Prin urmare, nu înțelegem cum ar fi eliberat ANT certificatele de voluntariat și cum a înțeles conducerea unității că ele ar fi fost legal valabile și utile voluntarilor.

Menționăm faptul că la nivelul ANT a fost numit prin decizia directorului executiv a unității un consilier onorific pe probleme de strategie și management în derularea activității de transplant.”, se arată în actele oficiale. Acest lucru contravine prevederilor legale ale articolului 4 pct. 4 din Ordonața 79/2004 pentru înființarea ANT, conform cărora doar un conducător de oficiu regional poate conduce în mod onorific.

„Oficiul regional de transplant este condus în mod onorific de către persoana cu cea mai mare experiență clinică, organizatorică și științifică dovedită în domeniul transplantului, din zonă, și numită prin Ordin al ministrului Sănătății”.

„În prezent, Ofiicile regionale Târgu Mureș și Constanța nu au coordonator și nici măcar consilier angajați. Ele practic nu funcționează.”

 

Modul de decontare a cheltuielilor de detașare. Chirie de 950 de euro pe lună pentru o singură persoană și decontarea facturilor de apă, lumină și căldură, utilități consumate de două persoane!

„Funcția de director executiv al ANT este ocupată prin detașarea unui medic chirurg de la Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor Cluj, începând cu data de 05.07.2018, pe o perioadă de un an, în baza OMS nr. 514/04.07.2018. În data de 26.07.2018 a fost încheiat de către persoana detașată contractul de încheiere a unui imobil compus din trei camere, valabil în perioada 01.08.2018-31.07.2019, cu o chirie lunară de 950 euro. Apreciem că nu s-a asigurat o bună gestiune financiară prin încheierea unui spațiu compus din trei camere pentru o singură persoană. Menționăm că legislația în domeniu aferentă anului 2018 permitea decontarea chiriei plătite numai în cazul funcționarului public detașat, până la asigurarea cazării de către instituție. (…) Contractul mai sus menționat nu include și plata utilităților, fapt pentru care, pe lângă chiria lunară, au fost supuse spre decontare și cheltuieli reprezentând utilități în perioada august 2018-ianuarie 2019, în sumă de 2.559,44 lei, confrom OP nr. 36/05.2019. Plata s-a făcut în baza referatului întocmit de directorul executiv, la care au fost anexate facturi și liste de plată ale asociației de proprietari, fără un centralizator din care să rezulte componența sumei de 2559,22 lei. De asemenea, din verificări asupra listelor de plată ale asociației de proprietari, s-a constatat că utilitățile au fost plătite pentru două persoane, în condițiile în care detașarea a fost dipusă doar pentru o persoană.” Menționăm că, așa cum au constatat și auditorii, legislația în domeniu nu prevede decontarea acestui tip de chetuială, respectiv plata utilităților, pentru personalul detașat.

 

Organizarea în mod deficitar a activităților de inventariere: haos total în sediul ANT

„Toate bunurile sunt depozitate într-un spațiu compus din trei camere, nu sunt grupate pe sorto-tipodimensiuni, sunt împrăștiate peste tot, pe mese, birouri, pe jos, pe rafturi, unde mai sunt depozitate și documente de arhivă. În unitatea audiată nu s-a întâmplat niciodată acest lucru, bunurile unității sunt în grija și răspunderea tuturor angajaților, într-un mod haotic.”

 

Agenția a primit „status critic”

Concluzia generală a auditorilor a fost că aspectul financiar-contabil și sistemul de control intern/managerial sunt în stare critică. În data de 07.05.2019, la soclicitarea noii conduceri ANT, a avut loc reuniunea de conciliere, în urma căreia a fost introdusă recomandarea. „Constituirea unei comisii interne pentru identificarea tuturor sumelor acordate cu înălcarea prevederilor legale pe perioada delegării și detașării personalului unității și recuperera acestora în condițiile legii”.

 

Plângere penală pe masa departamentului juridic al Ministerului Sănătății

„În temeiul art 1 și art 2 din legea nr 51/1991 privind siguranța națională a României și a articolului 291 din legea 135 din 2010 privind Codul de procedură penală, formulăm prezenta plângere penală împotriva numitei Anca Alexandra Baculea, fost director executiv al ANT sub aspectul săvârșirii infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic – faptă prevăzută și pedepsită de art 360 din legea 286/2009 privind Codul penal. (…)

A fost aprobată lista cu persoanele responsabile cu gestionarea datelor din RNT, din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuareqa de transplant de organe, țesututi și celule de origine umană în scop terapeutic. Cu privire la integritatea datelor înscrise în RNT a fost instituită obligația confidențialității, respectiv de a nu divulga datele de acces la registru, care au fost clasificate ca fiind secret de serviciu. (…)

După momentul desemnării sale ca director executiv al ANT, Baculea Alexandra Anca a încercat să acceseze informțiile prelucrate în RNT, respectiv să verifice, să vizualizeze și probabil să intervină asupra informațiilor aferente listelor cu pacienții ce avea autribuite codurile unice pentru efectuarea unui transplant.

Însă, având în vedere faptul că nu era persoana desemnată prin Ordinul ministrului pentru a gestiona datele înscrise în RNT, Baculea Anca, sub aparența unei necesități (invocând nefuncționarea sistemului) a hotărât să obțină parolele de acces la sistemul informatic ce asigura funcționarea RNT. Credențialele de administrare ale echipamentelor au fost modificate în aceeași dată de Baculea Anca, iar la data de 19.09.2018, numita Baculea Anca a modificat parola routerului de acces și începând cu acel moment, ca urmare a acțiunilor întreprinse, a devenit nefuncțional, persoanele responsabile neputând accesa RNT pentru a înregistra pacienți”, se arată în plângerea care se află acum la M

 

Te-ar putea interesa și: