Editura Evenimentul si Capital

ACORDUL PONTA-B?SESCU. Ce p?rere ave?i despre acest document? Cel mai interesant comentariu va fi premiat

06_Ponta_Basescu_RZV
Autor: | | 529 Comentarii | 7273 Vizualizari

Pre?edintele Traian B?sescu ?i premierul Victor Ponta s-au angajat s?-?i vorbeasc? respectuos unul altuia, s? nu atace institu?iile statului ?i s? nu mai povesteasc? din discu?iile secrete. Toate acestea sunt incluse în Acordul de colaborare semnat de cei doi s?pt?mâna trecut? ?i dat publicit??ii ieri de premier.

  • Concursul s-a încheiat, iar câ?tig?torii vor fi anun?a?i ast?zi la ora 15.00 pe site-ul evz.ro.
Redac?ia EVZ v? prezint? textul integral al ACORDULUI DE COLABORARE INSTITU?IONAL? dintre pre?edintele României ?i primul ministru. Ce p?rere ave?i despre prevederile acestui document? Va avea acordul efectele scontate sau este inutil? Pân? ast?zi la ora 12.00, v? invit?m s? ne trimite?i p?rerile dvs. prin intermediul sistemului de comentarii al evz.ro, iar cele mai interesante dou? opinii vor fi premiate. Cele dou? premii constau într-un telefon mobil Nokia C3 ?i un ebook reader Evolio.
  • VEZI REGULAMENTUL CONCURSULUI
"În condi?iile situa?iei de coabitare din România între Pre?edintele ales, Traian B?sescu, ?i primul-ministru, domnul Victor Ponta, se convine urm?torul acord pentru a crea mecanismul func?ional al coabit?rii ?i a asigura guvernan?a eficient? a ??rii. Acordul de colaborare institu?ional? este destinat p?str?rii stabilit??ii ??rii ?i asigur?rii unui climat func?ional, bunei guvern?ri ?i redobândirii încrederii pie?elor interna?ionale, prin armonizarea pozi?iilor comune în cadrul puterii executive, cu respectarea atribu?iilor constitu?ionale ale Pre?edintelui ?i Guvernului României.1. Principii ?i valori comuneCoabitarea se bazeaz? pe elemente fundamentale acceptate de toate p?r?ile, elemente ce nu vor fi alterate direct sau indirect de nicio ini?iativ? a p?r?ilor, dup? cum urmeaz?:- orientarea strategic? a României: apartenen?a României la NATO ?i UE, Parteneriatul Strategic cu SUA, regulile europene ale competi?iei ?i economiei de pia?? ?i ale democra?iei sunt intangibile.- securitatea României, inclusiv sustenabilitatea institu?iilor responsabile, sunt elemente asupra c?rora p?r?ile nu se pronun?? în form? contradictorie. Orice referire sau problem? legat? de aceste institu?ii va fi dezb?tut? în comun, un rol important revenind argumentelor profesionale provenind din evalu?rile institu?iilor vizate.- independen?a justi?iei ?i suprema?ia legii, statul de drept:a. respectul pentru valorile constitu?ionale ?i pentru institu?iile fundamentale ale statului, începând cu Justi?ia, care nu mai trebuie s? fie atacate ?i, astfel, delegitimate.b. consolidarea independen?ei justi?iei în raport cu influen?a politic?. Respectarea prevederilor Constitu?iei la emiterea ordonan?elor de urgen?? ?i punerea în aplicare a deciziilor Cur?ii Constitu?ionale.c. asigurarea func?ionalit??ii institu?iilor afectate ?i identificarea de garan?ii pentru p?strarea atribu?iilor statului de drept.d. numirea în func?ia de Avocat al Poporului a unei persoane care se bucura de sprijinul diferitelor grupuri parlamentare.e. introducerea unui proces transparent de numire a Procurorului general ?i a Procurorului ?ef al DNA care s? presupun? candidaturi deschise, criterii de experien?? profesional?, integritate ?i rezultate pozitive în ac?iunea anticorup?ie.- priorit??ile de ap?rare ale României: ambele p?r?i convin s? sus?in? priorit??ile de ap?rare ale României ?i s? le scoat? din spa?iul disputelor politice, ?inând cont de nevoile ?i op?iunile profesioni?tilor din For?ele Armate pe diversele teme aferente. Politicienii se vor ab?ine de la orice luare de pozi?ie care ar putea afecta capacitatea, credibilitatea ?i for?a Armatei romane.- orientarea în direc?ia aprofund?rii integr?rii în cadrul construc?iei europene: dezvoltarea politicilor Uniunii Europene ?i promovarea României ca membru activ în realizarea acordului general în UE pentru avansarea proceselor de integrare european? reprezint? unul din principiile comune de baz? ale p?r?ilor în abordarea sferei afacerilor europene.2. Angajamente comuneP?r?ile convin c? vor respecta ?i se vor ab?ine în a lansa dispute politice pe temele legate de angajamentele României fa?? de institu?iile interna?ionale. De asemenea, se angajeaz? s? respecte un set de reguli comune în rela?iile cu partenerii externi. Astfel:- p?r?ile se angajeaz? s? se ab?in? de la atacuri la adresa institu?iilor statului de drept ?i a celor cuprinse în angajamente externe, de natur? financiar? ?i politic?, optând s? coopereze în pozi?iile comune fa?? de FMI, BM, CoE, NATO, MCV, Schengen etc.- p?r?ile se angajeaz? s? men?in? coeziunea mesajului extern.- toate componentele guvernan?ei României î?i asum? coeziunea mesajului intern pe temele convenite.- p?r?ile vor stabili spa?iile de competi?ie politic? în mod concret, elementele asupra c?rora nu se convine în negociere direct? ?i asupra c?rora opiniile divergen?e vor fi oferite ca op?iuni în spa?iul public.- p?r?ile se angajeaz? s? evite confrunt?rile publice inutile, s? încerce solu?ionarea diferen?elor pe temele asupra c?rora nu s-a convenit în consult?ri, s? respecte preeminen?a uneia dintre p?r?i convenite în tipologia de problematica abordat? ?i s? propun? public op?iunile alternative acolo unde diferen?ele de abordare apar, iar subiectele expuse public nu sunt în m?sur? s? aduc? prejudicii la nivel na?ional, ci doar dezbatere pentru perfec?ionarea op?iunilor ?i cre?terea consult?rii publice pe aceste teme.- p?r?ile convin asupra necesit??ii de a se consulta ex-ante în privin?a mandatelor care vizeaz? dezvoltarea/punerea în aplicare a politicilor europene: reuniunile de consultare în vederea armoniz?rii unor pozi?ii comune vor avea loc înainte de reuniunile ordinare ale Consiliului UE ?i ale Consiliului European, precum ?i ori de câte ori este necesar (cu prilejul reuniunilor cu caracter excep?ional). În cazul mandatelor generale sau al temelor complexe de mare sensibilitate, p?r?ile convin s? desf??oare inclusiv consult?ri în formatul Pre?edinte, pe de o parte, ?i partidele politice din coali?ia de guvernare/parlamentare, pe de cealalt? parte. Obiectivul de interes na?ional al României în aceast? perioad? este absorb?ia fondurilor europene prin utilizarea la maximum a fondurilor puse la dispozi?ie de UE pentru asisten?? tehnic? (POAT).3. Spa?ii de responsabilitate preeminent?P?r?ile convin asupra faptului c?, potrivit Constitu?iei României, fiecare component? are atribu?ii preeminente în anumite domenii de activitate:Pre?edintele: politica extern?, de securitate, de ap?rare, reprezentarea la Consiliul European ?i afaceri europene.Primul ministru: Politica economic? ?i social?, guvernarea ??rii, probleme de ordin curent ce nu au direct incidenta cu securitatea na?ional?, rela?ii externe la nivel interguvernamental ?i european.P?r?ile convin s? respecte pozi?iile formulate de responsabilul constitu?ional, s? coopereze în formularea politicilor acolo unde e implicat? ?i cea de a doua parte, cu bun? credin??, s? evite orice fel de blocaj, s? discute ?i s? dezbat? pozi?ii alternative. În aceste domenii, pozi?iile publice divergente sau alternative vor putea fi exprimate la nivel tehnic, cu referire direct? la argumente de aceast? factura ?i nu cu abordare politic?.P?r?ile se angajeaz? s? continue practic? aprob?rii mandatelor de reprezentare de c?tre Pre?edintele României ?i prezentarea rapoartelor la sosirea din delega?ii.4. Spa?ii de cooperare ?i modalitatea de cooperareExist? domenii efective în care cooperarea dintre cele dou? componente ale executivului se impune. Exist? deja un set de mecanisme institu?ionale ?i o jurispruden?a în materie administrativ? care va fi men?inut?. Astfel, vor fi respectate de c?tre fiecare atribu?iile ?i pozi?iile celeilalte p?r?i în actele de decizie administrativ? ce implic? ambele p?r?i, cu bun? credin??, evitând blocajele, dar cu respect fa?? de argumentele fiec?rei p?r?i, care pot fi circumscrise unei sfere inacceptabile pentru cel?lalt. Dac? sunt puncte de vedere diferite, va avea prioritate decidentul final.În aceast? materie se înscriu:- elaborarea politicii externe ?i cooperarea cu MAE- elaborarea politicii în cadrul UE ?i cooperarea cu MAEur ?i MAE- numirile de generali - numirile de Ambasadori- numirea Procurorului General, Procuror ?ef al DNA sau alte func?ii ce reclam? atribu?ii constitu?ionale ale Pre?edintelui ?i ale Guvernului- elaborare de pozi?ii comune în ter?e teme- temele de politica intern? cu inciden?? în sfera securit??ii na?ionaleModalitatea de cooperare, în aceste cazuri, se realizeaz? fie prin mecanismul decizional direct, întâlnirea celor în cauz? – Pre?edinte cu premier, Ministru de Externe, Ministru al Ap?r?rii, al?i mini?tri – fie prin formule institu?ionale de convenire a pozi?iei comune – mandatul extern de negociat de c?tre MAE cu Departamentul de Politic? Extern? ?i consilierul aferent, mandatul la Consiliul European elaborat de MAE ?i MAEur cu consilierul de specialitate, fie prin formule ter?e, convenite de cei doi deciden?i pentru a lucra pe aceast? direc?ie. Legisla?ie european? de implementat (eventuale modific?ri cu acordul p?r?ilor): - 4 coduri justi?ie - Legea micii reforme în justi?ie Angajamentul de realizare a urm?toarelor legi: - Noua lege a S?n?t??ii - Reorganizarea administrativ? - regionalizare - Reform? electoral? - Revizuirea Constitu?iei 5. Codul de conduit? general? P?r?ile vor îmbr??i?a reguli minimale de adresare respectuoas?, cu referire direct? la func?ia partenerului ?i la adresarea la plural. Ele se vor ab?ine în a încuraja abord?ri diferite la nivelul structurilor pe care le reprezint? ?i vor sanc?iona excesele ?i ie?irile publice ale colegilor de partid sau angaja?ilor care exced aceast? regul? de comportament, bun sim?, decen?? ?i polite?e. P?r?ile se angajeaz?, de asemenea, s? evite expresiile dure, atacurile de orice fel. Ele se vor ab?ine de la expunerea public? a temelor nediscutate ?i vor conveni termene concrete, asumându-?i celeritatea în discutarea temelor solicitate de o parte sau alta ?i de formulare a unor r?spunsuri ?i pozi?ii. La expirarea termenelor limit? convenite, abordarea public? a acestor teme ?i lansarea lor în dezbatere este o op?iune deschis?. P?r?ile convin s? respecte cu stricte?e regul? de a nu expune public discu?iile oficiale ?i a aduce în public exclusiv elementele convenite de ambele p?r?i sau temele asupra c?rora nu s-a convenit ?i a c?ror expunere în spa?iul public nu afecteaz? interesele României. 6. Mecanismul de luare a deciziilor Formula de luare a deciziilor între cele dou? componente ale Executivului, Pre?edin?ia ?i Guvernul României, este cu prec?dere întâlnirea sau discu?ia direct? Pre?edinte-Premier. În mod excep?ional, alte persoane pot fi implicate, cu acceptul celor doi, sau o tem? poate fi delegata c?tre sistemul administrativ al celor dou? institu?ii – consilieri, aparat tehnic. Pot exista chestiuni care reclam? implicarea celor doi pre?edin?i ai Camerelor a?a cum pot exista formate de dezbatere ?i decizie ce con?in ?i al?i mini?tri. 7. Mecanismul de solu?ionare a disputelor În condi?iile în care, pe o anumit? tem? în care e necesar? o convergen?? a pozi?iilor ambelor p?r?i, nu exist? o prevedere constitu?ional? privind preeminenta în decizie a unei p?r?i sau chestiunile sunt extrem de importante ?i nu se poate conveni o pozi?ie comun?, ca ?i în cazul în care sunt înc?lcate regulile prezentului acord, deblocarea rela?iei trebuie f?cut? printr-un mecanism convenit care s? asigure atingerea unei solu?ii, pentru a se asigura deblocarea rela?iei sau func?ionalitatea. Mecanismul de solu?ionare a disputelor este alc?tuit din consilieri ?i mini?tri, cu o persoan? desemnat? de c?tre fiecare parte care s? conduc? fiecare component?. Desemnarea se va face în func?ie de tema discutat?, ?i vor fi evitate persoanele controversate sau inacceptabile celeilalte p?r?i. Chestiunea se abordeaz? tehnic ?i juridic, se aleg variante ?i op?iuni, prezentate celor doi deciden?i pentru a conveni asupra formulei finale. Dezbaterile din cadrul mecanismului nu sunt publice ?i nici destinate publicit??ii pân? la convenirea lor de c?tre deciden?i. Pre?edintele României Primul MinistruTraian B?sescu Victor-Viorel Ponta 11 decembrie 2012" Comentariile cititorilor pe pagina de Facebook a EVZ: Ghergu Ion: "Atita timp cit nu se mai cearta este un lucru bun.Se pot gindi de acum si la problemele poporului" Daniel Befu: "Documentul e hidos. E un document al du?m?niei, care e mascat? de polite?e. ?i e un document al lipsei de scrupule a p?storului nostru suprem. Dup? portretul de demon pe care i l-a f?cut lui Ponta, orice ?ef de stat cu p?sare de oamenii care populeaz? aceast? ?ar?, ?i-ar fi dat via?a (politic?...adic? ?i-ar fi asumat suspendarea) în încercarea lui de a ap?ra România de "Ponta cel R?u". Îns? "B?sescu cel Viteaz" s-a dovedit a avea o agend? proprie diferit? de salvarea de "r?i" a poporului român. Dup? super-victoria USL (m? refer la scor, nu la super-politicieni) în alegeri, B?sescu trebuia s? ias? onorabil din asta. Dup? toate "epitetele" cu care l-a împodobit pe Ponta, ca pe un pom al Armaghedonului, nu putea s?-l numeasc? premier pur ?i simpu. Ca s? ias? frumos din poveste, a "inventat" documentul care s? "scuze" numirea acestui cavaler al apocalipsei de c?tre "regele iubitor de popor". Stoica Gh Aurel: "Va scriu cateva randuri nu neaparat ca as vrea sa fiu premiat ...ma gandesc ca este un lucru extraordinar pe care presedintele a putut sa-l faca ...sunt convins ca initiativa acestui acord ii apartine in totalitate lui traian basescu ...a stiut cu ce parte a usl-ului sa negocieze acest lucru ...cu antonescu nu ar fi putut sa faca asa ceva ...toate nenorocirile din aceasta vara au plecat de la acest antonescu ...care nu mai avea rabdare sa devina presedinte cu orice chip si in orice conditii dand tare peste cap ...toata tara ...bine ca ponta ...,macar, are ceva mai multa minte decat narcisistul de antonescu ...va doresc numai bine ,craciun fericit si la multi ani ..." Vanda Remark: "Nu va fi respectat...afladu-se la putere, USl se crede mai presus de toate, nu-si va respecta nici promisiunile, nici tratatele." Tróznai Sándor: "Un acord intre doi oameni falsi de a face ordine intr-o tara in descompunere!!!!!!" CITI?I ?I:
  • CUM vede BBC duelul Ponta-B?sescu: "Porc versus Scorpion"
  • Victor Ponta: Ast?zi o s? dau publicit??ii acordul semnat cu Traian B?sescu
  • Documentul înmânat de B?sescu liderilor europeni era ACORDUL DE COABITARE încheiat între el ?i Ponta
  • Coabitare f?r? nume de animale. VEZI cum ?i-au separat domeniile de activitate

Dragnea, anunt despre PENSII! Ce se intampla din 2020 cu TOTI pensionarii! Asta este situatia!

Pagina 1 din 2



Stirile zilei

Alte articole din categoria: Guvern

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
fanatik.ro
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI
Tema zilei
15:45 Execuția procurorului general Tiberiu Nițu, victima DNA 14:59 Acuzații DEVASTATOARE! Un fost membru CSM aruncă BOMBA care cutremură Justiția. Cifrele care DESFIINȚEAZĂ DNA 11:40 Protestele magistraților, ILEGALE. Ce urmăresc Dănileț și Lăncrănjan prin ÎNCĂLCAREA legii 10:50 Dosarul Tel Drum. Dragnea A LOVIT ÎN PLIN. Adio, emoţii? Decizie de ultimă oră în Justiţie. Breaking news 19:28 RAREȘ BOGDAN contra DACIAN CIOLOȘ. Jocurile de putere din spatele unei nominalizări neașteptate. 18:10 Update PROCURORII din CONSTANȚA au ieșit ÎN STRADĂ. Își SUSPENDĂ ACTIVITATEA: "Vrem justiție independentă!" 15:59 DESANT EUROPEAN la București. Se vor CERE și DA explicații în LEGĂTURĂ cu KOVESI 14:59 PROTEST. 100 de judecători și procurori din CLUJ își suspendă activitatea o săptămână. Magistrații vor face grevă 11:40 Tandemul Lazăr-Kovesi DECIDE ce instituție se ocupă de Tel Drum. Culisele SCANDALULUI dintre DNA și Secția de investigare a magistraților 10:50 Kovesi, AGENT SECRET. Ce scrisoare a primit DRAGNEA: „Nu mai este un SECRET” Breaking news 19:06 Președintele Parlamentului European A FĂCUT ANUNȚUL așteptat. Kovesi nici NU ȘTIE ce o așteaptă 16:25 Cerere HALUCINTANTĂ în CAZUL Kovesi. „Să-i RETRAGEM CETĂȚENIA!” 15:30 Kovesi este devastată. SEMNAL NEGRU de la Bruxelles. N-a fost niciodată în cărţi. Breaking news 13:24 Lazăr A CEDAT NEVOS după aroganţa lui Toader. Este CEL MAI DUR ATAC în direcţia ministrului Justiţiei 11:50 Ultima LOVITURĂ pentru KOVESI! PLÂNGERE PENALĂ de la fosta ȘEFĂ a DIICOT, Alina BICA 10:30 Kovesi ŞI CEL MAI MARE ABUZ din mandatul la DNA. Cine sunt „MÂNJIŢII DE PE LISTA NEAGRĂ”. Breaking news în Justiţie 18:16 BREAKING NEWS. DEZASTRU pentru KOVESI! Îi FUGE PĂMÂNTUL DE SUB PICIOARE... PRIMELE REZULTATE în procesul de selecție pentru Parchetul European 17:24 Kovesi LOVEȘTE DUR la Bruxelles. Instituțiile europene AU FOST ALERTATE 13:49 Kovesi ARE UN PLAN ASCUNS şi elaborat, cu PUNCT FINAL la Cotroceni. Cine s-ar fi gândit? Breaking news 09:16 Tudose A DEVOALAT MAREA MANEVRĂ de pe axa Dragnea-Toader. CE SE SCHIMBĂ LA DNA? Breaking news