Editura Evenimentul si Capital

21 decembrie se aproprie! ADEV?RUL DESPRE SFÂR?ITUL LUMII! Interviu cu un cercet?tor în Fizic? Nuclear?

maya_fine
Autor: | | 77 Comentarii | 28641 Vizualizari

Se apropie sfâr?itul lumii? Vom muri cu to?ii pe 21 decembrie 2012 sau, oricum în viitorul apropiat? V? prezent?m un interviu pe aceast? tem? cu coordinatorul celui mai important proiect European de Fizic? Nuclear?. Cum vede un om de ?tiin?? sfâr?itul lumii ?i cum se preg?te?te.

Mai mul?i prieteni din România (dar ?i din Italia) m-au întrebat, mai în glum?, mai în serios, dac? vine sfâr?itul lumii, dac? trebuie s? se preg?teasc? de "marea trecere spre nefiin??". Datorit? extratere?trilor, din cauza lui Nibiru, a asteroizilor, inversiunii polilor magnetici sau a altor dezastre devastatoare.Le-am explicat c? nicidecum nu trebuie s? se a?tepte la a?a ceva, c? este o manevr? a presei, o adev?rat? manipulare, un bombardament de cea mai joas? calitate, nejustificat de nimic ?tiin?ific.Ca s? îi conving pe ei dar ?i pe ceilal?i care sunt speria?i de apropierea fatidicei date de 21 decembrie, am realizat un interviu cu Profesorul Carlo Guaraldo, de la INFN, Frascati. Un interviu ?tiin?ific, în care sunt dezb?tute pe larg tematicile legate de motivele care ar putea duce la sfâr?itul lumii.V? rog s? ne spune?i cine sunte?i dumneavoastr?, Prof. Carlo GuaraldoSunt coordinatorul celui mai mare proiect în domeniul fizicii nucleare finan?at de Comunitatea European? în cadrul celui de-al ?aptelea Program Cadru (FP7). Titlul proiectului este "Study of strongly interacting matter" (acronimul fiind HadronPhysics3). La acest proiect participa circa 2000 de cercet?tori din 48 de organiza?ii Europene ?i 116 organiza?ii din restul lumii (cum ar fi Japonia, Rusia, Statele Unite ale Americii).HadronPhysics3, cum spune ?i numele, este al treilea proiect dintr-o serie de proiecte aprobate în ultimii 10 ani de c?tre Comunitatea European?, avend institutul Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) ca institut ce coordineaz? ?i pe mine, Carlo Guaraldo, ca Project Coordinator.

 • SFÂR?ITUL LUMII a început, dar AGONIA va fi lent?. Un cercet?tor NASA combate vehement "FARSA" ce prevede APOCALIPSA
Se apropie sfâr?itul lumii? A?a scris presa din România.Nu doar în presa din România, ci în toat? lumea se scrie despre sfâr?itul lumii care ar fi anun?at pentru 21 Decembrie 2012, anun? care are diverse obiective: în primul rând de a profita de pe urmele celor s?raci cu duhul care cred în acest sfâr?it ?i care fac planuri legate de cum s? î?i petreac? ultimele momente ale vie?ii, nu conteaz? costul. Unii dintre ace?tia fac o gr?mad? de cheltuieli nes?buite ?i ajung chiar s? d?ruiasc? averile, precum San Francesco. Anun?ul sfâr?itului lumii are îns? ?i un alt obiectiv: de a distrage aten?ia de la adev?ratele evenimente dramatice importante care se petrec chiar sub nasul nostru.Exist? o întreag? serie de "profe?ii" catastrofice, care se repet? cu o anumit? frecven??. De data asta a fost aleas? dat? de 21 decembrie 2012 pentru a fixa (din nou) sfâr?itul lumii.Trebuie subliniat faptul c? nu exist? nici o baz? ?tiin?ific? pentru aceste anun?uri: sunt generate în mare parte de ?arlatani ?i astrologi, de care e bine s? nu ne apropiem.Ar putea s? fie îns? o bun? idee, dac? ni se d? ocazia, s? demasc?m în mod ?tiin?ific idio?iile propuse de pres? cet??enilor, care ar avea probleme mult mai concrete ?i reale de care s? se preocupe ?i cu totul alte necesit??i, multe dintre care trebuie rezolvate zilnic.Exist? îns? cu siguran?? un sfâr?it al lumii ?i, deci (dac? vom reu?i s? supravie?uim ca omenire pân? atunci) al civiliza?ie noastre.Steaua noastr?, Soarele, este alc?tuit din hidrogen ?i heliu. Temperatura în interiorul Soarelui este mai mare de zece milioane de grade iar nucleele de hidrogen au energie suficient? s? dea na?tere la reac?ii de fuziune nuclear? în urma c?rora se formeaz? heliul. Soarele va "arde" hidrogenul în circa 10 miliarde de ani. La ora actual? suntem cam la jum?tatea acestui interval de timp. Cam în circa al?i 5 miliarde de ani Soarele va deveni o stea de tip gigant ro?u. Dimensiunile lui vor cre?te de câteva sute de ori, ajungând s? înglobeze orbita planetei Mercur, a lui Venus ?i, poate, ?i a Terrei.În orice caz, se va ajunge la o complet? distrugere a vie?ii pe P?mânt. IPOTEZA ASTEROIDULUIÎn multe articole în pres? sfâr?itul lumii este legat de ciocnirea violent? cu obiecte care provin din spa?iu: este posibil c? a?a ceva s? se întâmple pe 21 decembrie?Acum circa 65 de milioane de ani, un bolid de circa 10 km diametru a lovit Terra, dând na?tere la un crater cu un diametru de circa 300 km ?i cu o profunzime de aproximativ 24 km. Impactul a ridicat 200000 kilometri cubi de p?mânt, a dat na?tere la cutremure ?i incendii. Praful ridicat în atmosfer? a acoperit lumina Soarelui ani de zile. Fotosinteza a fost blocat?, au murit plantele ?i circa 65-70% din speciile care tr?iau la vremea respectiv?, printre care dinozaurii. Createrul este vizibil ?i ast?zi în Yucatan.Într-o perioad? mai recent?, în 1908 la Tunguska, în Siberia, a c?zut la sol un obiect al c?rui nucleu central era un amestec ce con?inea ?i ghea??, cu diametrul de circa 100 metri. Impactul a avut o energie echivalent? cu 600 de bombe nucleare ca cea de la Hiroshima ?i a distrus 1800 km p?tra?i de p?dure.Aceste dou? exemple sunt în realitate evenimente foarte rare. În fiecare an cad pe P?mânt circa 12000 obiecte din cosmos cu un diametru maxim de 1 metru, care nu las? urme importante, tanand cont ?i de faptul c? mare parte a planetei nu este locuit?.Pe lâng? aceste ciocniri exist? circa 800 asteroizi, cu diametrul de aproximativ 1 km, cu orbite instabile relativ aproape de P?mânt, cu riscul de a fi atrase de câmpul gravita?ional al planetei ?i de a c?dea la sol.Conform calculelor primul între aceste obiecte care ar avea o mic? posibilitate de a c?dea pe P?mânt este asteroidul 1997XF11, care are un diametru de 2km ?i care pe 26 octombrie 2028 va trece la o distan?? de P?mânt de 2.5 ori distan?a dintre P?mânt ?i Lun?.Înainte de 2028 nu exist? reale pericole de ciocnire cu asteroizi.
 • DECLARA?IE de la VATICAN despre sfâr?itul lumii. Directorul Observatorului Astronomic de sub tutela Papei a dat explica?ii
IPOTEZA INVERS?RII POLILOR MAGNETICIEste posibil sfâr?itul lumii legate de o inversiune a polilor magnetici pe 21 decembrie 2012?Încep prin a spune c? inversiunea polilor magnetici a avut deja loc de mai multe ori de-a lungul istoriei planetei noastre ?i nu a produs nici o distrugere de mas? a speciilor existente.La o distan?? de 150 milioane de km fa?? de Soare, P?mântul este înv?luit de un scut magnetic, un fel de umbrel? spa?ial?, constituit? din liniile de for?? ale câmpului magnetic terestru, care protejeaz? planeta de radia?ia solar?. P?mântul se comport? ca ?i cum ar avea în centru un magnet sub forma unei bare cu o ax? înclinat? de 11 grade relativ la axa de rota?ie. Originea acestui câmp magnetic este legat? de nucleul P?mântului. Se consider? c? o parte al nucleului este format? din fier în stare lichid?, men?inut în mi?care de curen?i termici ?i de rota?ia P?mântului. Ca un dinam generator de electricitate, acest fier lichid în mi?care da na?tere la curen?i electrici care genereaz? un câmp magnetic al c?rui linii de for?? îmbr??i?eaz? P?mântul protejându-l.Din când în când fierul lichid este agitat de curen?i turbulen?i. Aceste turbulen?e genereaz? la rândul lor turbulen?e în liniile de forrta ale câmpului magnetic, care duc la deplasarea polilor magnetici. Exist? dovezi experimentale despre inversiunea polilor. Una dintre aceste dovezi provine din examinarea rocilor vulcanice. Când acestea se r?cesc, solidificandu-se, minusculele particule magnetice din interior, ce con?in oxid de fier, se alineaz? cu câmpul magnetic terestru. Rezult? c? examinând aceste roci din perioade diverse este posibil s? reconstruim modul în care a evoluat magnetismul terestru. În felul acesta s-a ajuns la concluzia c? în trecut au avut loc cam 20 de inversiuni ale polilor magnetici.Care pot fi efectele inversiunii polilor asupra noastr??Acest fenomen ar putea genera o bre?? în scutul de protec?ie împotriva radia?iei solare, îns? nu a fost demonstrat? nici o leg?tur? între inversiunea polilor ?i dispari?ia speciilor animale.S-a constatat, din analiza rocilor, ca în ultimii 2000 de ani câmpul magnetic terestru a sc?zut: dac? aceast? tendin?? va continua, este posibil ca în circa 1400 de ani, deci în jurul anului 3400, s? se verific? o inversiune a polilor.Doar dac? ar avea loc, din motive necunoscute, o brusc? inversiune a polilor, atunci s-ar putea genera un bombardament al radia?iei solare, cu consecin?e nefaste mai ales asupra aparaturii pe care o folosim. Acest fapt este îns? contrar oric?rei dovezi ?i are mai mult leg?tur? cu o povestire de sciencefiction decât cu realitatea.
 • VA FI SAU NU VA FI? Sfâr?itul lumii dureaz? ?ase zile
IPOTEZA EXTRATERE?TRILORNe vor invada extratere?trii pe 21 decembrie 2012, sunt deja printre noi?Poate fi abordat? probleme extratere?trilor în mod ?tiin?ific? Da. ?i este exact ceea ce a f?cut cel mai complet fizician din secolul trecut, Enrico Fermi, un teoretician excep?ional ?i un experimentator la fel de important, care a primit premiul Nobel (zilele acestea s-au s?rb?torit 70 de ani de când Fermi a creat primul reactor nuclear, 2 Decembrie 2012). Este celebru a?a-numitul "paradox al lui Fermi": "Unde sunt cu to?ii?". Faptele despre care v? vorbesc au avut loc în 1950 când Fermi era la cantina institutului la care lucra în America, discutând cu diver?i colegi, printre care ?i Edward Teller. Vorbeau despre un OZN care fusese, se zice, v?zut de curând ?i se amuzau de o caricatur? publicat? într-un ziar în care se scria (evident în glum?) c? extratere?trii furau l?zile de gunoi din ora?.La un moment dat Fermi a exclamat: "Unde sunt cu to?ii?". Figura lui Fermi era a?a de important? încât în urma acelei întreb?ri aparent banale în cantin? s-a f?cut lini?te, deoarece cercet?torii care erau acolo au în?eles c? Fermi nu glumea ?i c? într-adev?r exist? o problem?. Paradoxul nu are nici pân? în ziua de ast?zi un r?spuns.Paradoxul lui Fermi poate fi redus la urm?toarea întrebare: "De ce, dac? exist? extratere?trii, nu am v?zut pân? acum urme ale acestora?"Au fost f?cute multe specula?i atât ?tiin?ifice cât ?i filozofice legate de acest paradox. Cel mai simplu mod de a r?spunde este faptul c? nu am v?zut urme ale extratere?trilor deoarece ace?tia nu exist?.. Situa?ia îns? este mult mai complex?.Exist? serioase indica?ii (de exemplu bacterii care tr?iesc în condi?ii extreme: în vulcani, în interiorul stratului de petrol sau la sute de metri sub p?mânt) ale faptului c? via?a ar putea s? nu fie atât de rar? în Univers.S-a estimat cum c? în galaxia noastr? ar putea exista miliarde de planete care ar avea condi?ii favorabile vie?ii ?i miliarde de miliarde în tot Universul vizibil.Pe baza acestor numere se pot face urm?toarele considera?ii:
 • dac? via?a apare pe o planet?, exist? o probabilitate semnificativ? ca aceasta s? evolueze spre un nivel înalt de civiliza?ie ?i tehnologie
 • dac? durata de via?? a civiliza?ie evoluate este de sute sau mii de ani, este probabil c? aceasta s? aib? capacitatea, de exemplu, s? construiasc? sonde von Neumann ?i s? realizeze o colonizare cosmic?.
Ce este o sond? von Neumann?Este un automat auto-replicant, util în c?l?toriile spa?iale. Omul de ?tiin?? John von Neumann, o figur? extrem de important? în ?tiin?a modern?, a pornit de la întrebarea "ce este via?a?" ?i a ajuns s? identifice principiul care st? la baza fiec?rui sistem care se poate reproduce, ca de exemplu o celul?, ?i anume faptul c? trebuie s? dispun? de un constructor ?i de un program. Avea dreptate. Pentru celule ADNul ?i proteinele au exact acest rol.Când o sond? realizat? pe baza acestui principiu ajunge în apropierea unei stele, programul comanda sondei s? fac? rost de materialul necesar autoreplic?rii, din comete, asteroizi sau planete.Realizarea unei sonde von Neumann depinde ?i de dezvoltarea nanotehnologiei. Cu nanotehnologia este practic posibil orice, inclusiv construirea unui echivalent al creierului uman care s? fie instalat în sonda von Neumann. La ora actual? se depun eforturi uria?e în acest domeniu. Reamintim, ca s? d?m un exemplu, imaginea de pe coperta unei faimoase publica?ii în care cuvântul IBM era compus din 35 atomi de Xenon.În concluzie:
 • -presupunerea c? dintre miliardele de civiliza?ii care ar putea exista în Univers nici m?car una nu a fost în stare de exemplu s? construiasa o sond? von Neumann pare improbabil?
 • -pare mai plauzibil s? ne imagin?m c? în realitate evolu?iei vie?ii spre o civiliza?ie avansat? are o probabilitate extrem de mic?
Cât despre ideea c? cineva ne ascunde adev?rul legat de extratere?trii a? dori s? reamintesc c? înainte de primul zbor spre Lun? existau persoane care sus?ineau c? aveau dovezi ale existen?ei unei civiliza?ii avansate pe Lun?, din studiul unor fotografii efectuate de NASA ?i c? NASA ?i guvernul american ?ineau secrete aceste informa?ii.Dup? ce oamenii au p??it pe Lun?, au fost ?i continu? s? fie mul?i cei care sus?in c? omul nu a p??it niciodat? pe Lun?, c? totul ar fi un fals realizat la Holliwood, cu scopul de a înt?ri imaginea americanilor în timpul razbiului rece. Sunt cei care sus?in inclusiv c? The Twin Towers au fost distruse de c?tre Bush ?i nu de Bin Laden, pentru a relansa industria r?zboiului.Precum prostiile legate de sfâr?itul lumii, c?utarea celor care ne manipuleaz? este un sport r?spândit în lumea întreag?. Are obiectivul de a acoperi adev?ratele probleme cu care se confrunt? lumea. ÎNFRICO??TOR. VINE APOCALIPSA SAU NU? Profe?ii maia?e în Central Park. Cum va fi SFÂR?TIUL LUMII?! IPOTEZA MAYAExist? vreun alt motiv pentru care ar putea avea loc sfâr?itul lumii a?a cum a fost "prezis" de calendarul Maya?Nu pot decât s? dau un r?spuns ?tiin?ific.Nu: în viitorul apropiat lumea nu se va sfâr?i!Am prezentat mai înainte dou? date cu un risc de evenimente planetare:
 • Octombrie 2028, când un asteroid ar putea s? treac? la o distan?? fa?? de noi de circa 2.5 ori distan?a pân? la Lun?
 • Anul 3400, când câmpul magnetic terestru ar putea ajunge la zero, în procesul de inversiune a polilor magnetici.
 • Adev?rata dat? a sfâr?itului lumii este îns? cam în 5 miliarde de ani.
Cât despre profe?ia Maya, 21 Decembrie 2012 este dat? din calendarul gregorian care corespunde, se spune, unei date din calendarul Maya în care ar trebui s? aib? loc o discontinuitate fa?? de trecut: sfâr?itul lumii sau trecerea spre un nou stadiu al evolu?iei, un stadiu spiritual.Civiliza?ia Maya m?sura timpul cu ajutorul unui sistem de trei calendare.Unul dintre acestea împ?r?ea timpul în cicli b’ak’tun. Pe 20 Decembrie 2012 se termin? al 13lea ciclu b’ak’tun. Conform unei inscrip?ii pe un monument Maya sfâr?itul acestui ciclu corespunde cu r?zboiul ci cu procesul crea?iei. De aici provine profe?ia legat? de sfâr?itul lumii pe 21 decembrie.Evident, toat? aceast? poveste nu are nici o baz? ?tiin?ific?. Ba mai mult: majoritatea celor care studiaz? civiliza?ia Maya în mod serios nu este de acord cu aceast? interpretare.
 • Calendarul maya?: Apocalipsa în 2012
În concluzie, Prof. Guaraldo, cum v? preg?ti?i pentru a întâmpina sfâr?itul lumii?Luându-i în glum?, f?r? r?utate, pe cei care cred în sfâr?itul lumii, f?r? îns? a judeca prea aspru aceast? sl?biciune a lor.Mai dori?i s? ad?uga?i ceva?Revin la începutul interviului. Dac? în România exist? persoane care cred în sfâr?itul lumii, aceste persoane sunt într-o situa?ie de stress care face r?u doar lor. În Italia nu exist? multe persoane care cred în sfâr?itul lumii pe 21 decembrie 2012., exist? îns? multe persoane care continua s? cread? în acel manipulator al realit??ii care este Berlusconi ?i care în urm? cu un an a adus Italia în pragul falimentului. Jum?tate din italieni au crezut în Berlusconi. Ast?zi, din fericire, sunt mult mai pu?ini.Între cine crede în OZNuri ?i Maya ?i cine crede în Berlusconi nu exist? cel mai mic dubiu c? cei din urm? d?uneaz? nu doar lor în?i?i, ci ?i ??rii ai c?rei cet??eni sunt.Interviul în original (în italian?) poate fi g?sit pe pagina Facebook – Catalina Curceanu.
 • Articol scris de C?t?lina Oana Curceanu, prim cercet?tor în domeniul fizicii particulelor elementare ?i al fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Roma, Italia) ?i colaborator al Scientia.ro
ARTICOLE DIN ACEEA?I CATEGORIE
 • ZI FATIDIC? sau NOROCOAS?? 12.12.2012: Ce ne aduce ACEAST? DAT?
 • PANIC? în a?teptarea APOCALIPSEI. Cum se preg?te?te lumea pentru 21 decembrie
 • ROMÂNUL c?ruia i s-a ar?tat ADEV?RATA DAT? a Apocalipsei. Nu e vorba de 21 decembrie 2012!
 • A v?zut trecutul, viitorul ?i SFÂR?ITUL LUMII. Previziunile ultimului PROFET al omenirii | VIDEO
 • Se preg?tesc de APOCALIPS?. Vezi cum arat? bunc?rele celor care a?teapt? SFÂR?ITUL LUMII
 • RASA MISTERIOAS? care va salva omenirea de la APOCALIPS?. CIVILIZA?IA lor a fost tot timpul pe TERRA, într-un loc UIMITOR
 • Cele mai ÎNSP?IMÂNT?TOARE animale din lume. Ele prevestesc APOCALIPSA? Cu TREI CAPETE, COPITE crescute pe GÂT | FOTO ?I VIDEO
 • DEZV?LUIRI despre DECEMBRIE 2012. Preg?tirile guvernului mondial pentru APOCALIPS?
 • APOCALIPSA. Patru scenarii ?tiin?ifice care ar aduce SFÂR?ITUL LUMII
 • La ce riscuri se expun profe?ii. Ce se intampla dac? e?ueaz? APOCALIPSA
 • Sfâr?itul Lumii în lux. Cum vor tr?i milionarii dup? Apocalips?

Cutremur DEVASTATOR! 7,5 grade pe scara Richter! Pagubele sunt URIASE

Pagina 1 din 2Stirile zilei

Alte articole din categoria: Clubul de ştiinţă

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
fanatik.ro
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI
Tema zilei
19:28 RAREȘ BOGDAN contra DACIAN CIOLOȘ. Jocurile de putere din spatele unei nominalizări neașteptate. 18:10 Update PROCURORII din CONSTANȚA au ieșit ÎN STRADĂ. Își SUSPENDĂ ACTIVITATEA: "Vrem justiție independentă!" 15:59 DESANT EUROPEAN la București. Se vor CERE și DA explicații în LEGĂTURĂ cu KOVESI 15:24 Dosarul Tel Drum. Dragnea A LOVIT ÎN PLIN. Adio, emoţii? Decizie de ultimă oră în Justiţie. Breaking news 14:59 PROTEST. 100 de judecători și procurori din CLUJ își suspendă activitatea o săptămână. Magistrații vor face grevă 11:40 Tandemul Lazăr-Kovesi DECIDE ce instituție se ocupă de Tel Drum. Culisele SCANDALULUI dintre DNA și Secția de investigare a magistraților 10:50 Kovesi, AGENT SECRET. Ce scrisoare a primit DRAGNEA: „Nu mai este un SECRET” Breaking news 19:06 Președintele Parlamentului European A FĂCUT ANUNȚUL așteptat. Kovesi nici NU ȘTIE ce o așteaptă 16:25 Cerere HALUCINTANTĂ în CAZUL Kovesi. „Să-i RETRAGEM CETĂȚENIA!” 15:30 Kovesi este devastată. SEMNAL NEGRU de la Bruxelles. N-a fost niciodată în cărţi. Breaking news 13:24 Lazăr A CEDAT NEVOS după aroganţa lui Toader. Este CEL MAI DUR ATAC în direcţia ministrului Justiţiei 11:50 Ultima LOVITURĂ pentru KOVESI! PLÂNGERE PENALĂ de la fosta ȘEFĂ a DIICOT, Alina BICA 10:30 Kovesi ŞI CEL MAI MARE ABUZ din mandatul la DNA. Cine sunt „MÂNJIŢII DE PE LISTA NEAGRĂ”. Breaking news în Justiţie 18:16 BREAKING NEWS. DEZASTRU pentru KOVESI! Îi FUGE PĂMÂNTUL DE SUB PICIOARE... PRIMELE REZULTATE în procesul de selecție pentru Parchetul European 17:24 Kovesi LOVEȘTE DUR la Bruxelles. Instituțiile europene AU FOST ALERTATE 13:49 Kovesi ARE UN PLAN ASCUNS şi elaborat, cu PUNCT FINAL la Cotroceni. Cine s-ar fi gândit? Breaking news 09:16 Tudose A DEVOALAT MAREA MANEVRĂ de pe axa Dragnea-Toader. CE SE SCHIMBĂ LA DNA? Breaking news 22:49 KOVESI, MITRALIATĂ cu SENTINȚE DEFAVORABILE. Mihaela Iorga Moraru, CONCEDIATĂ ILEGAL! 22:34 „În dosar apare şi numele lui Ţiriac” Breaking news în România. MAI MULTE NUME GRELE sunt implicate 11:59 Să fie acesta SFÂRȘITUL pentru KOVESI? Va fi ANCHETATĂ de CEL MAI MARE DUȘMAN. Cândva a DAT-O AFARĂ, acum s-a întors roata